Licenčná zmluva o použití školského diela

Alternatívny názov: Zmluva o poskytnutej licencie na školské dielo

Popis: Potrebujete dať ako autor a zároveň študent licenciu na použitie svojho diela škole či univerzite? Využite uvedený vzor - Licenčná zmluva o použití školského diela.

vložené: 22.marca 2010 14:05
zobrazené: 4293

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Licenčná zmluva o použití školského diela

uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
medzi

Autorom:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Študent Obchodnej fakulty EU v Bratislave
a
Nadobúdateľom:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská 1
852 35 Bratislava
IČO: 157 716
Zastúpená dekanom fakulty: Miroslavom Pekným
Čl. I

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej aj „dielo“) špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. II

Určenie školského diela

1.
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu k tomuto školskému dielu:
�� bakalárska práca s názvom Obchodné spoločnosti na Slovensku.

2.
Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené jeho autorom a Ekonomická Univerzita v Bratislave, sa stáva nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinnosti autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. III

Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie

1.
Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie diela v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach).

2.
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu:
- sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.

3.
Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná.

4.
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona.

5.
Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa.

Čl. IV

Odmena

Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.

Čl. V

Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela

1.
Autor vyhlasuje, že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné.

2.
Autor garantuje, že všetky exempláre školského diela bez ohľadu na nosič majú identický obsah.

3.
Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení dostane autor a druhý fakulta.

2.
Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na univerzite.

3.
Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

4.
Na vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka.

5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 10.03.2010

Ján Vážny
autor
Miroslav Pekný, dekan OF EU
nadobúdateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa