Licenčná zmluva na vydanie diela

Alternatívny názov: Zmluva o udelení licencie medzi autorom a nakladateľstvom

Popis: Na základe uvedeného vzoru budú dohodnuté všetky práva a povinnosti medzi vydavateľstvom a autorom, ktorý vydáva svoje dielo. Licenčná zmluva na vydanie diela a praktický vzor na využitie!

vložené: 22.marca 2010 12:06
zobrazené: 13574

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Licenčná zmluva na vydanie diela
(§ 47 zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon)

Zmluvné strany:

Autor:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Nadobúdateľ:
ABC, s. r. o.
Prievozská 14, 852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
zapísaný v OR SR na Okresnom súde Bratislava II, oddiel Sro, vložka č. 1234/B
zastúpený: Miroslav Pekný
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy
o použití diela

Čl. 1

1.1
Autor vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vedecké dielo Statika stavieb v rozsahu 300 normostrán.

Čl. 2

2.1
Autor na základe tejto zmluvy dáva súhlas nadobúdateľovi na každé dosiaľ známe použitie diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 Autorského zákona, a to tak v tlačenej, ako i elektronickej podobe.

Čl. 3

3.1
Právo dielo používať sa viaže na územie členských štátov Európskej únie vo vecnom rozsahu 100 000 kusov rozmnoženín diela.

Čl. 4

4.1
Licencia udelená autorom má povahu výhradnej licencie a autor vyhlasuje, že pred uzavretím tejto licenčnej zmluvy neposkytol právo dielo používať inému nadobúdateľovi.

4.2
Autor diela je sám oprávnený dielo používať v rozsahu udelenej licencie, a to iba na spracovanie, preklad a zaradenie diela do súborného diela.

5.1Čl. 5

5.1
Autor podpisom tejto zmluvy udeľuje súhlas objednávateľovi na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie diela vytvoreného autorom (tzv. sublicencia) a súhlas na postúpenie licencie na tretiu osobu. O postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný informovať autora bez zbytočného odkladu, to sa vzťahuje aj na prípadný predaj podniku.

Čl. 6

6.1
Licenciu autor udeľuje na dobu dvoch rokov.

Čl. 7

7.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za poskytnutie licencie vo výške 5 % z tržieb nadobúdateľa.

7.2
Nadobúdateľ okrem odmeny je povinný odovzdať autorovi 10 autorských výtlačkov do 10 dní od vydania diela.

7.3
Za týmto účelom polročne predloží nadobúdateľ autorovi vyúčtovanie odmeny spolu s účtovnou evidenciou.

7.4
Autor sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel z účtovnej dokumentácie nadobúdateľa a ktoré boli nadobúdateľom označené ako dôverné.

Čl. 8

8.1
Objednávateľ je na základe tejto zmluvy povinný vydať minimálne 1 000 a maximálne 100 000 výtlačkov.

8.2
V prípade, ak nadobúdateľ nevydá do 3 mesiacov od udelenia tejto licencie minimálny počet výtlačkov, je autor oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Čl. 9

9.1
Autor je oprávnený pred vydaním diela v primeranej lehote poskytnutej nadobúdateľom uskutočniť také zmeny diela, ktoré u nadobúdateľa nevyvolajú potrebu vynaložiť neprimerané náklady alebo ak sa nimi nezmení povaha diela.

9.2
Autor môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vydanie originálu diela, ak mu nadobúdateľ neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak dielo použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu.

9.3
Pokiaľ nebolo dielo vydané, má autor právo od zmluvy odstúpiť, ak dielo prestalo zodpovedať jeho presvedčeniu a zverejnením diela by boli do značnej miery nepriaznivo dotknuté jeho oprávnené osobné záujmy.

Čl. 10

10.1
Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.

10.2
Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon.

10.3
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.4
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Bratislave 10.03.2010

Ján Vážny
autor
Miroslav Pekný, ABC, s.r.o.
nadobúdateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa