Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva

Alternatívny názov: Zmluva o poskytnutí licencie na predmety priemyselného vlastníctva

Popis: Máte ako autor autorské práva na predmety priemyselného vlastníctva a chcete dať nadobúdateľovi na ne licenciu? Licenčná zmluva Vám zaručí, že práva oboch strán budú dodržané. Využite preto jednoduchý vzor!

vložené: 22.marca 2010 14:44
zobrazené: 7333

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Licenčná zmluva k predmetu priemyslového vlastníctva
( § 508 a nasl. Obchodného zákonníka)

1.Poskytovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
2. Nadobúdateľ:
ABC, s.r.o.
Prievozská 14
852 02 Bratislava
IČO: 123456
Zastúpená: Miroslav Pekný
uzavreli túto licenčnú zmluvu k predmetu priemyslového vlastníctva:

Čl. I

Predmet zmluvy

1.1
Poskytovateľ je majiteľom patentu č. 7783 – 05/PAT vydaného Úradom priemyslového vlastníctva v Bratislave dňa 31.11.2009 na vynález zariadenia na úspornú cirkuláciu teplej úžitkovej vody.

1.2
Poskytovateľ prenecháva touto zmluvou nadobúdateľovi právo využívať pri vlastnej výrobnej činnosti vynález chránený patentom uvedeným v predchádzajúcom bode (ďalej len „licencia“).

1.3
Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje platiť za poskytnutie licencie poskytovateľovi odmenu podľa čl. III tejto zmluvy.

Čl. II

Rozsah licencie a dohodnuté územie

2.1
Nadobúdateľ je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy využívať licenciu poskytnutú podľa čl. I v rozsahu svojej výroby, danej ročným plánom výroby a pri inovácii svojich výrobkov.

2.2
Dohodnutým územím je územie Slovenskej republiky.

Čl. III

Odmena

3.1
Nadobúdateľ je povinný platiť poskytovateľovi za poskytnutie licencie odmenu, ktorá sa medzi zmluvnými stranami dojednáva dohodou vo výške 2 000 EUR (slovom dvetisíc Eur) ročne.

3.2
Odmena je splatná vopred vždy najneskôr do 30. 5. príslušného kalendárneho roku na účet poskytovateľa č. 12345678/0900.

Čl. IV

Doba trvania zmluvy

4.1
Zmluva sa dojednáva na dobu 5 rokov od 1. 1. 2010.

Čl. V

Podmienky poskytnutie a využívania licencie

5.1
Poskytovateľ je povinný najneskôr do troch pracovných dní po uzatvorení tejto zmluvy poskytnúť nadobúdateľovi:
a) overenú kópiu patentu, ktorý je predmetom tejto zmluvy,
b)technickú dokumentáciu k vynálezu, na ktorý sa patent vzťahuje,
c)všetky nevyhnutné informácie, potrebné na výkon práva, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

5.2
Poskytovateľ sa súčasne zaväzuje, že výkon licencie, ktorá je predmetom tejto zmluvy, neposkytne inej osobe ako nadobúdateľovi počas dvoch rokov od účinnosti tejto zmluvy.

5.3
Nadobúdateľ zodpovedá za utajenie podkladov a informácií, poskytnutých poskytovateľom. Poskytnuté podklady je nadobúdateľ povinný vrátiť v nepoškodenom stave do troch dní po ukončení platnosti tejto zmluvy poskytovateľovi. Povinnosť utajenia zaväzuje nadobúdateľa aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, a to až do doby, keď sa poskytnuté informácie stanú všeobecne známymi.

5.4
Pokiaľ na licenciu, ktorá je predmetom tejto zmluvy, uplatnia právo tretej osoby, je poskytovateľ povinný urobiť bezodkladne právne opatrenia na ochranu výkonu práva nadobúdateľom.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

6.1
Právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou vyslovene upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a Ďalších právnych predpisov v platnom znení, najmä zákonom č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyslových vzoroch.

6.2
Zmena zmluvy je možná iba písomným, vzájomne odsúhlaseným dodatkom.

6.3
Nadobúdateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť pri nesplnení povinnosti poskytovateľom podľa čl. V bod 5.1.

6.4
Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadobúdateľ nesplní svoju povinnosť podľa čl. III bod 3.2, a to ani v náhradnej lehote, ktorá predstavuje jeden kalendárny mesiac.

6.5
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží dva z nich.

6.6
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej súčasného podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1. 1. 2010.

V Bratislave, dňa 01.01.2010

Ján Vážny
poskytovateľ
Miroslav Pekný, ABC s.r.o.
nadobúdateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa