Kúpna zmluva s hypotékou

Alternatívny názov: Kúpno-predajná zmluva s hypotékou

Popis: Kúpna zmluva na nehnuteľnosť, ktorá bude zaťažená záložným právom v prospech banky, aby poskytla úver kupujúcemu.

vložené: 19.augusta 2011 14:38
zobrazené: 38077

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Obč. zák. medzi:

predávajúcim :
(meno, priezvisko, rodné meno)
narodený: .......................
rodné číslo: ................
bytom: .......................
štátna príslušnosť:

(ďalej len „predávajúci“)
a

kupujúcim :
(meno, priezvisko, rodné meno)
narodený: .......................
rodné číslo: ................
bytom: .......................
štátna príslušnosť:

(ďalej len „kupujúci“)
I.
/ Predmet zmluvy /

1. Do výlučného vlastníctva predávajúceho patrí na základe jeho vyhlásenia a na základe ....................................................... nehnuteľnosť, a to:

stavba – rodinný dom, súpis. č. ................, stojaci na pozemku zastavané plochy a nádvoria parc. č. ...................
pozemok – záhrady parc. č. ........... o výmere ............... m2
pozemok – zastavané plochy a nádvoria parc. č. ............... o výmere ............ m2
to všetko zapísané na LV č. ................. v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v ................ – Správa katastra ................, okres ........................, obec: ....................., katastrálne územie ....................... (ďalej len “predmet zmluvy“, alebo “predmetná nehnuteľnosť”).

2. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti.

II.
/ Prejav vôle /

Predávajúci na základe tejto zmluvy predáva vyššie uvedenú nehnuteľnosť popísanú v čl. I., odst. 1. tejto zmluvy kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu vo výške ..................,- € (slovom ................................ eur) a kupujúci predmetnú nehnuteľnosť za túto kúpnu cenu do svojho vlastníctva prijíma a kupuje.

III.
/ Kúpna cena, platobné podmienky/


1. Vyššie uvedené zmluvné strany vyhlasujú, že kúpna cena vo výške .........................,- € bude uhradená takto:

- čiastka vo výške .................,- € bola uhradená ku dňu podpisu tejto zmluvy, čo predávajúci potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve.
- čiastka vo výške ..................,- € bude najneskôr do ..................... zaslaná na účet predávajúceho, č. ú...................................
- čiastka vo výške ..................,- € bude najneskôr do ..................... zaslaná do notárskej zábezpeky a bude do 5 pracovných dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech kupujúceho na základe tejto zmluvy zaslaná na účet predávajúceho, č. ú. .............. vedeného vo .......................
- čiastka vo výške ...................,- € bude uhradená prostredníctvom hypotekárneho úveru a bude najneskôr do 5 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech kupujúceho na základe tejto zmluvy zaslaná na vyššie uvedený účet predávajúceho.

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške .......,- € za každý deň omeškania.

IV.
/ Vyhlásenie kupujúceho /

Kupujúci potvrdzuje, že je mu stav predmetnej nehnuteľnosti známy jeho obhliadkou na mieste samom a nehnuteľnosť v tomto stave kupuje.

V.
/ Vyhlásenie predávajúceho /

1. Predávajúci má výlučné, ničím neobmedzené právo, predať a previesť vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy.

2. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete tejto zmluvy neviazne žiadne záložné právo, vecné bremeno, či akékoľvek iné obmedzenie vlastníckeho práva predávajúceho, vrátane nájomných pomerov. Ďalej predávajúci vyhlasuje, že predmet tejto zmluvy nie je zaťažený žiadnymi dlhmi, ani na ňom neviaznu žiadne iné právne vady a tieto do doby vkladu vlastníckeho práva ani nevzniknú. Predávajúci vyhlasuje, že ohľadne predmetu tejto zmluvy neboli vydané žiadne úradné, súdne, či exekučné nariadenia, príkazy, či podmienky. V opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že po uzavretí tejto zmluvy nezaťaží nehnuteľnosť právom tretej osoby, s výnimkou záložného práva v prospech hypotekárnej banky, ktorá poskytne kupujúcemu úver na úhradu časti kúpnej ceny, a nebude s ním fakticky ani právne disponovať, ani nezriadi právo užívania v prospech tretej osoby.

VI.
/ Prevod vlastníctva a prevzatie domu /

1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností. Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy zabezpečí predávajúci.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že fyzické odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti sa uskutoční najneskôr do ......................., o čom bude spísaný odovzdávajúci protokol, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak nehnuteľnosť nebude odovzdaná v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každý deň omeškania sa s odovzdaním.
3. Predávajúci sa zaväzuje zaistiť, aby najneskôr do 14 dní po nadobudnutí vlastníckych práv v prospech kupujúceho, nemala žiadna tretia osoba v predmetnej nehnuteľnosti prihlásený trvalý pobyt. V opačnom prípade je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každý deň omeškania, čím nie je dotknutý nárok na úhradu prípadnej takto vzniknutej škody.

VII.
/ Záverečné ustanovenia /

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v .................... rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, predávajúci obdrží 1 exemplár, kupujúci 1 exemplár, hypotekárna banka 1 exemplár, ............ exemplárov sa odovzdá na Správu katastra ..........................

2. Účastníci tejto kúpnej zmluvy po jej prečítaní svojím podpisom zhodne vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená, zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu a zrozumiteľnú vôľu a že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

3. Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ak ich táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V ...................., dňa: .........-----------------------------
predávajúci
-------------------------------
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa