Dohoda o splátkovom kalendári

Alternatívny názov: Zmluva o splatení záväzkov formou splátok

Popis: Vyberte si vzor dohody o splátkovom kalendári, v ktorom sa veriteľ a dlžník dohodnú na splatení dlhu formou mesačných splátok za presne určených podmienok. Vzor tejto dohody obsahuje všetko potrebné.

vložené: 11.júna 2010 14:29
zobrazené: 33080

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o splátkovom kalendári
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Veriteľ:
Ján Vážny
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 123456789
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava I. v Bratislave pod číslom 12345

ďalej len „veriteľ“)

a
Dlžník:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „dlžník“)
sa dohodli na uzavretí tejto
dohody o splátkovom kalendári
(ďalej len „dohoda“)

Článok I.
Východiská pre uzavretie dohody

1.
Dňa 10.04.2010 bol Okresným súdom Bratislava I. v Bratislave vydaný platobný rozkaz v právnej veci navrhovateľa: Jána Vážneho zastupujúceho firmu ABC, a.s. (ďalej aj „navrhovateľ) ako veriteľa proti odporcovi: Miroslavovi Peknému (ďalej aj „odporca“) ako dlžníkovi o zaplatenie sumy 50 000,- EUR s prísl., sp. zn. 123/12A, v ktorom súd uložil odporcovi, aby do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi sumu 50 000,- EUR s úrokom z omeškania vo výške 1,5 % ročne odo dňa 25.04.2010 do zaplatenia a nahradil mu trovy konania vo výške 500,- EUR (ďalej aj „pohľadávka“), alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

2.
Nakoľko odporca proti platobnému rozkazu nepodal odpor, stal sa právoplatným dňa 10.05.2010 a vykonateľným dňa 15.05.2010.

3.
Dlžník týmto uznáva dlh, ktorý má voči veriteľovi vo výške vyplývajúcej z platobného rozkazu, uvedeného v ods. 1 tohto Článku dohody.

Článok II.
Predmet dohody

1.
Predmetom tejto dohody je dohoda zmluvných strán o čase a spôsobe zaplatenia pohľadávky špecifikovanej v bode I.1 tejto dohody, spôsobom uvedeným v ods. 2 a 3 Článku III tejto dohody.

Článok III.
Dohoda

1.
Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí veriteľovi pohľadávku, ktorú má dlžník voči veriteľovi, uvedenú v ods. 1 Článku tejto dohody, v čase a spôsobom uvedenom v tohto článku.

2.
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi pohľadávku vo výške 50 000,- EUR s úrokom z omeškania vo výške 1,5 % p.a. od 15.05.2010 až do zaplatenia, v mesačných splátkach po 1 000,- EUR, splatných vždy najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, a to na účet veriteľa uvedený pri špecifikácii zmluvných strán. Prvú mesačnú splátku sa dlžník zaväzuje uhradiť veriteľovi najneskôr do 10.06.2010. Splátka sa považuje za uhradenú až pripísaním na účet veriteľa.

3.
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi trovy konania v celkovej výške 500,- EUR, v mesačných splátkach po 50,- EUR, splatných vždy najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, a to na účet veriteľa uvedený pri špecifikácii zmluvných strán, s tým, že prvú mesačnú splátku sa dlžník zaväzuje uhradiť najneskôr do 10.06.2010. Splátka sa považuje za uhradenú až pripísaním na účet veriteľa.

4.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania s úhradou čo i len jednej splátky podľa ods. 2 a 3 tohto Článku dohody, stane sa splatným celý jeho dlh, pričom sa dlžník zaväzuje tento splatný dlh bez akéhokoľvek odkladu zaplatiť veriteľovi. Dlžník podpisom tejto dohody prehlasuje, že si je vedomý, že v dôsledku omeškania s úhradou čo i len jednej mesačnej splátky sa stáva splatným celý dlh a veriteľ je oprávnený podať voči dlžníkovi návrh na vykonanie exekúcie.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1.
Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2.
Túto dohodu je možné meniť len na základe obojstrannej dohody zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto dohode.

3.
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre veriteľa a jeden pre dlžníka.

4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu podpisujú.

V Bratislave, dňa 25.05.2010

Ján Vážny
ABC, a.s.
veriteľ
Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa