Dohoda o skončení prenájmu

Alternatívny názov: Skončenie prenájmu s dohodou o urovnaní

Popis: Ak sa skončí prenájom bytu alebo domu dohodou, musí sa spísať Dohoda o skončení prenájmu. Práve tento vzor ponúkame na stiahnutie!

vložené: 11.marca 2010 15:39
zobrazené: 8412

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Prenajímateľ:
Milan Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Nájomca:
Pavol Sedlák
Prievozská 14
871 01 Bratislava
r.č. 147258/3693
Dohoda o skončení prenájmu s dohodou o urovnaní

Čl. 1

1.1
Týmto sa ukončuje, dohodou zmluvných strán, prenájom bytu č. 8 na Novej ulici č. p. 154 v Bratislave ku dňu 31.03.2010, založený nájomnou zmluvou zo dňa 20.02.2000 medzi nájomcom a prenajímateľom.

Čl. 2

2.1
Nájomca sa zaväzuje vypratať svoje veci z prenajatého bytu a tento predať prenajímateľovi dňa 01.04.2010.

2.2
Nájomca je súčasne povinný, vzhľadom k ukončeniu nájomnej zmluvy, odhlásiť si trvalé bydlisko, hore popísaného bytu, do 31.03.2010.

Čl. 3

3.1
Nájomca predá prenajímateľovi prenajatý byt a ten ho prevezme v stave, v akom sa v súčasnej dobe, po úpravách prevedených nájomcom, nachádza.

3.2
Prenajímateľ vyplatí pri preberamí bytu nájomcovi čiastku 830,-- Eur (slovami osemstotridsať Eur) ako náhradu za zhodnotenie preberania priestorov.

Čl. 4

4.1
O predaní prenajatého bytu spíšu účastníci tejto dohody preberací protokol, v ktorom hlavne prenajímateľ potvrdí riadne prevzatie predmetu prenájmu.

Čl. 5

5.1
Po splnení povinností stanovených touto dohodou budú jej účastníci celkom vyrovnaní a nebudú mať voči sebe žiadne záväzky súvisiace s nájomným vzťahom, ktorý bol touto dohodou ukončený.

V Bratislave dňa 2. marca 2010

Milan Vážny
prenajímateľ
Pavol Sedlák
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa