Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov

Alternatívny názov: Ukončenie nájmu dohodou

Popis: Vyberte si vzor dohody, ktorou sa prenajímateľ a nájomca nebytových priestorov dohodnú na ukončení nájmu, ktorý bol na dobu neurčitú a uvedú podmienky vrátenia priestorov.

vložené: 15.júna 2010 11:09
zobrazené: 25122

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov

Prenajímateľ:
ABC, a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 123456789
DIČ: SK123456789
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. 123456
Zastúpená členmi predstavenstva:
Ján Vážny, bytom Mýtna 9, 864 01 Bratislava
Miroslav Pekný, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava

(ďalej len: „prenajímateľ“)

a
Nájomca:
XYZ, a.s.
Priemyselná 12
812 01 Bratislava
IČO: 987654321
DIČ: SK987654321
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. 98765
Zastúpená členmi predstavenstva:
Juraj Nemec, bytom Račianska 2, 823 02 Bratislava
Peter Horváth, Riazanská 45, 854 03 Bratislava

(ďalej len: „nájomca“)
uzavreli túto
Dohodu o skončení nájmu

Čl. I.
Predmet nájmu

Nájomca od r. 2005 na základe Zmluvy o nájme zo dňa 14.03.2005 uzavretej s prenajímateľom na neurčitú dobu užíva ako nájomca nebytový priestor – 10 kancelárskych miestností na 1. nadzemnom podlaží domu v Bratislave, na ulici Nábrežná číslo 12, 841 01 Bratislava zapísaného v katastri nehnuteľností, ktorý vedie Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 123 katastrálneho územia Bratislava I. Staré mesto. (ďalej len: nebytový priestor).

Čl. II.
Skončenie nájmu

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že:

1.
Nájom nebytového priestoru uvedeného v článku1 sa skončí dňom 30. júna 2010.

2.
Nájomca ku dňu 30. júna 2010 nebytový priestor uvedený v článku 1 uvoľní (vyprace) a vráti ho prenajímateľovi.

Čl. III.
Vrátenie veci

Prenajímateľ a nájomca po prehliadke nebytového priestoru a po preskúmaní svojich účtovných dokladov zhodne vyhlasujú, že:

1.
Nájomca nevykonal od vzniku nájmu žiadne zmeny nebytového priestoru uvedeného v článku I.

2.
Nájomca vracia nebytový priestor uvedený v článku I. v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

3.
Nájomca zaplatil nájomcovi nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním nebytového priestoru za celú dobu trvania nájmu.

4.
Prenajímateľ neuplatňuje voči nájomcovi žiadne nároky.

Čl. IV.
Spoločné ustanovenia

1.
Prenajímateľ a nájomca, ako aj osoby, ktoré v ich zastúpení uzavreli túto dohodu, zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že táto dohoda obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.

2.
Táto dohoda bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 x pre prenajímateľa a 1x pre nájomcu.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ján Vážny
člen predstavenstva ABC a.s.
prenajímateľ
Juraj Nemec
člen predstavenstva XYZ a.s.
nájomca

Miroslav Pekný
člen predstavenstva ABC a.s.
prenajímateľ
Peter Horváth
člen predstavenstva XYZ a.s.
nájomca
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa