Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy

Alternatívny názov: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Popis: Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy predstavuje právny dokument upravujúci vzájomný dohovor oboch zmluvných strán o zrušení uzatvorenej kúpnej zmluvy.

vložené: 7.júla 2011 16:10
zobrazené: 18202

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy

uzatvorenej dňa .........................

medzi

Predávajúci:
meno a priezvisko
adresa trvalého bydliska
rod. číslo
(ďalej už len „Predávajúci“)
a

Kupujúci:
meno a priezvisko
adresa trvalého bydliska
rod. číslo
(ďalej už len „Kupujúci“)
sa dohodli na odstúpení od Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 7. októbra 2003 a účinky ktorej nenastanú, predmetom ktorej je byt č. ......... na treťom poschodí vo vchode č. ......... v bytovom dome súpisné číslo ........., ktorý je postavený na parcele č. KN ........./..., ďalej v podiele ....../ ......... spoluvlastníkom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s. č. ..., ktorý je postavený na parcele č. XX č. ........./... a ďalej v podiele .../ ......... spoluvlastníkom parcely č. ........./... – zastavaná plocha o výmere ......... m2, tak ako sú všetky tieto nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. ......... pre k. ú. Dubnica nad Váhom.

Predávajúci vrátil Kupujúcemu vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške ......... ,- Eur /slovom .................. Eur/ a Kupujúci súhlasí s odstúpením od Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 7. októbra 2003. Kupujúci vlastnoručným podpisom na tejto Dohode o odstúpení od Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 7. októbra 2003 potvrdzujú prevzatie kúpnej ceny od Predávajúceho v celej výške. Kupujúci vrátil Predávajúcemu všetky kópie Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 7. októbra 2003, žiadnu si nenechal, všetky kópie budú zničené a tieto strácajú platnosť.

Zmluvné strany prehlasujú, že Dohodu o odstúpení od Kúpnej zmluvy uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne v predpísanej forme, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilý na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená. Dohodu o odstúpení o Kúpnej zmluvy si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a túto na súhlas s prejavom vôle v nej uvedeným vlastnoručne podpisujú.

V ........................., dňa .........................

......... ......... ......... .........
Predávajúci
......... ......... ......... .........
Kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa