Dodatok ku zmluve o dielo

Alternatívny názov: Zmluva o dielo - dodatok

Popis: Dodatok ku zmluve o dielo predstavuje základný dokument upravujúci zmeny v zmluve o dielo.

vložené: 6.júla 2011 14:40
zobrazené: 18883

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo č. 12 zo dňa 1. 1. 2011 uzavretej podľa § 536 a násled. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákona/

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Štatutárny orgán:
Zástupca:
a/technických vecí:
b/zmluvných vecí:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Telefón:
E-mail:
Základná škola Ulica M. R. Štefánika 12,
014 01 Bytča
Mgr. Martin Rudolf

Mgr. Martin Rudolf
Mgr. Martin Rudolf
12345678
1234567890
ČSOB Bytča a. s.
č. účtu: 1234567890/7500
041/ 123 4567
zsmrstefanika@zsmrstefanika.sk
Objednávateľ:

Štatutárny orgán:
Zástupca:
a/technických vecí:
b/zmluvných vecí:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Telefón:
Fax:
E-mail:
SOS s.r.o., Myslenická 2,
011 58 Žilina
Ing. Ondrej Malý


Ing. Ondrej Malý
Ing. Ondrej Malý
87654321
0987654321
Tatra banka Žilina a. s.
č. účtu: 0987654321/1100
041/ 987 6543
041/ 987 5555
sos@sos.sk
Obchodná spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Obchodného súdu v Žiline, oddiel: Sro vložka č. 321/A

II. Predmet dodatku

V zmysle bodu 13.12 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na čiastkovej realizácii diela. Zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálno technických podmienok komplexnou rekonštrukciou a to konkrétne výmenou jestvujúcich okien za nové plastové okná v počte: 36 kusov.

Cena za dielo:
je stanovená: 30 000 Eur
20 % DPH: 6 000 Eur
Celková cena s DPH: 36 000 Eur

Rozsah prác je vymedzený podrobnou kalkuláciou ceny – krycí list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3.

Prípadne ďalšie práce a dodávky, ktoré by vyplynuli z požiadavky na plynulú prevádzku školy, budú predmetom ďalšej dohody zmluvných strán.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia. Dodatok má dve strany.

V ............................., dňa .............................

..................................................
objednávateľ
..................................................
zhotoviteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa