Distribútorská zmluva

Alternatívny názov: Zmluva o distribúcii

Popis: Distribútorská zmluva je jednou zo základných obchodných zmlúv upravujúcou vzťahy medzi spoločnosťou a distribútorom.

vložené: 6.júla 2011 12:43
zobrazené: 16167

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Distribútorská zmluva

( ďalej len zmluva )

v znení Obchodného zákonníka podľa §409 a jeho následných ustanovení.

1. ZMLUVNÉ STRANY
PREDAJCA:


Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Tel.:
Fax:
E-mail:
ABC a. s.
Noskovičova 158/213, 831 01 Bratislava
Ján Malý
12345678
SK123456789
Tatrabanka a.s., č.účtu: 1234567890/1100
+421333 111111
+421333 333333
info@abc.sk
DISTRIBÚTOR:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Tel.:
Fax:
E-mail:
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
2. PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok predaja tovaru spoločnosti ABC a. s.
2.2 Táto zmluva je rámcovou zmluvou a ustanovuje všeobecné pravidlá a podmienky spolupráce.

3. POVINNOSTI PREDAJCU
3.1 Predajca poskytne distribútorovi potrebné informácie ohľadom obsluhy, ovládania a praktického používania tovaru, ktorý je predmetom predaja.
3.2 Rieší oprávnené reklamácie v súlade so záručnými podmienkami a podľa obecne platných právnych predpisov.
3.3 Pravidelne zasiela aktuálny cenník a včas informuje o zmenách obchodných podmienok

4. POVINNOSTI DISTRIBÚTORA
4.1 Vyhľadávať záujemcov o uzatvorenie obchodov, ktoré sú vymedzené touto zmluvou.
4.2 Poskytovať záujemcom bezplatnú odbornú pomoc.
4.3 Prevádzať účinnú reklamu a propagáciu výrobkov firmy ABC a. s.
4.4 Neoznamovať získané interné údaje o výrobkoch tretím osobám pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami predajcu.
4.5 Predávať zakúpené výrobky v stave v akom sú určené koncovému spotrebiteľovi. Zdržať sa akéhokoľvek zásahu do ich vonkajšieho prevedenia a konštrukcie.
4.6 Pri predaji vypísať a potvrdiť záručný list výrobku.

5. OBJEDNÁVANIE TOVARU
5.1 Objednávku je možné realizovat‘ telefonicky, alebo zaslať v písomnej podobe faxom, poštou alebo elektronickou poštou.
5.2 Predajca zašle obratom potvrdenie o prevzatí objednávky aj s predpokladaným termínom jej plnenia písomnou formou faxom prípadne elektronickou poštou.

6. DODÁVKY TOVARU
6.1 Prevzatie tovaru sa môže uskutočňit‘ v sklade ABC a. s.
6.2 Ak distribútor žiada dodanie tovaru kuriérom alebo poštou, potom náklady znáša sám.
6.3 Pri zásielkach nad hodnoty 1.660,- EUR (50.000,- Skk) bez DPH hradí prepravné náklady dovozca.
6.4 Ak tovar je na sklade dovozcu potom dodávka sa uskutočňuje do dvoch dní od prevzatia objednávky.
6.5 V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade, dodávka sa uskutoční do 6 týždňov od prevzatia objednávky.
6.6 Keď distribútor včas poskytne predpokladaný obrat daného tovaru, ABC a. s. si bude vytvárať zásoby na túto prognózu.

7. FINANČNÉ PODMIENKY
7.1 Podmienkou uzavretia zmluvy s novým distribútorom je jednorázový nákup tovaru v hodnote 664,- EUR (20.000,- Skk) bez DPH.
7.2 Predajné ceny:
Predajca predáva distribútorovi tovar 20 % - nou zľavou z hodnoty uvedenej v cenníku (niektoré výrobky majú osobitné ceny ).
7.3 Predajca si vyhradzuje právo na zmenu zliav, o ktorej je povinný informovať predávajúceho 30 dni vopred.
7.4 Spôsob fakturácie:
Faktúra je zasielaná spolu s tovarom, pričom jej splatnosť je 8 kalendárnych dní.
7.5 Penalizácia pri omeškaní platby:
Predajca si vyhradzuje právo faktúrovať penále pri omeškaní platby vystavených faktúr. Výška penále je stanovená na 0,1 % z celkovej fakturovanej sumy za každý deň oneskorenia.
7.6 Distribútor predáva tovar koncovým zákazníkom za ceny, ktoré nie sú nižšie ako ceny pre koncových zákazníkov podľa platného cenníka firmy ABC a. s.
7.7 Právo na tovar:
Odovzdaný tovar až do úplnej úhrady nákupnej ceny zostáva vo vlastníctve ABC a. s., môže s ním voľne nakladať.

8. REKLAMÁCIE TOVARU
8.1 Na všetky výrobky firmy ABC a. s. sa vzťahuje 24 mesačná záručná lehota.
8.2 Záručná lehota začína plynúť dňom predaja výrobku koncovému užívateľovi.
8.3 Predajca je povinný bezplatne opraviť všetky závady v rámci záručnej lehoty spĺňajúce záručné podmienky do 30 dní od doručenia reklamácie.
8.4 Na chyby vyplývajúce z neodborného používania a neznalosť sa záruka nevzťahuje.
8.5 Pozáručné opravy vykonáva predajca. Spôsob úhrady pri pozáručnej oprave je vždy individuálne konzultovaný s predajcom.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1 Distribútor je oprávnený používať logo firmy ABC a. s. Distribútor nesmie odstraňovať značky umiestnené na výrobkoch a nesmie na výrobky ani ďalšie značky pridávať.
9.2 Distribútor sa zaväzuje obstarávať výrobky, ktoré sú predmetom tejto zmluvy výhradne prostredníctvom obchodnej siete predajcu.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1 Každý zo zmluvných partnerov môže po vyrovnaní svojich záväzkov zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac.
10.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
10.3 Predajca je oprávnený túto zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou ak zistí hrubé porušenie povinností distribútora.
10.4 Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, jej obsah je im plne zrozumiteľný a nejednajú za jednostranne nevýhodných podmienok.
10.5 Ak distribútor za kalendárny rok neodoberie tovar v minimálnej hodnote 830,- EUR (25.000,- Skk) bez DPH tak táto zmluva zaniká prvým dňom nasledujúceho kalendárneho roka. V takom prípade je možné zmluvu uzavriet‘ znovu za vyše uvedených podmienok.

V ………………, dňa ………………

.................................................
Za predajcu
(Meno - podpis - pečiatka)
.................................................
Za distribútora
(Meno - podpis)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa