Autorská zmluva

Alternatívny názov: Zmluva o autorských právach k dielu

Popis: Vyberte si vzor autorskej zmluvy - vydavateľskej zmluvy, ktorou autor diela poskytuje svoje dielo vydavateľovi, aby ho v dohodnutom množstve, čase a za podmienok vydal.

vložené: 6.augusta 2010 14:44
zobrazené: 20078

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Autorská zmluva
Vydavateľská zmluva
(§ 34 a 35 Autorského zákona)

Čl. I
Zmluvné strany

Vydavateľ:
ABC s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678
Zastúpená konateľom Ing. Miroslavom Pekným
(ďalej len „vydavateľ“)
Autor:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
(ďalej len „autor)
Čl. II
Predmet zmluvy

1.
Touto zmluvou sa autor zaväzuje odovzdať vydavateľovi jednozväzkové slovesné dielo „Cestopisy“ v lehote uvedenej v čl. IV tejto zmluvy.

2.
Vydavateľstvo sa zaväzuje
a) dielo vydať na svoje náklady do troch mesiacov od prevzatia diela od autora,
b) urobiť opatrenia na šírenie uvedeného diela tlačou,
c) vyplatiť autorovi honorár uvedený v čl. III tejto zmluvy.

3.
Autor spolu s odovzdaním diela vydavateľovi mu dáva zároveň privolenie na rozširovanie svojho slovesného diela jeho vydaním kníhtlačou v náklade minimálne 100 a najviac 500 výtlačkov v rozsahu maximálne jedného roka. Určenie počtu výtlačkov je výhradným právom vydavateľstva.

4.
Vydavateľstvo je povinné do dvoch mesiacov od uzavretia zmluvy autorovi oznámiť, či dielo prijíma, alebo mu ho vracia na prepracovanie. Ak vydavateľ nevráti dielo autorovi na prepracovanie do dvoch mesiacov od jeho prevzatia, predpokladá sa, že dielo nemá žiadne vady. Ak autor vrátené dielo neprepracuje podľa požiadaviek vydavateľa do jedného mesiaca od vrátenia diela, vydavateľ môže od zmluvy odstúpiť.

5.
Vydavateľstvo je oprávnené dielo uvedené v odseku 1 odovzdať na šírenie inému vydavateľovi.

6.
Po vydaní diela obdrží autor zdarma od vydavateľstva 10 kusov autorských výtlačkov.

7.
Ak by vydavateľstvo dielo nevydalo do jedného roka od prevzatia diela mimo dôvodov uvedených v bode 3, má autor právo odstúpiť od zmluvy. Nárok na autorskú odmenu nie je v takom prípade dotknutý. Autor má okrem toho v takom prípade nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR.

Čl. III
Autorská odmena

1.
Vydavateľstvo sa zaväzuje zaplatiť autorovi autorský honorár vo výške 30 % z predajnej ceny za každý vydaný výtlačok.

2.
Odmena sa bude účtovať za každý kalendárny štvrťrok samostatne, pričom prvú časť odmeny vo výške 400,- EUR vyplatí vydavateľ autorovi do jedného mesiaca po vytlačení diela. Prvú časť odmeny vydavateľ započíta na autorskú odmenu za počet predaných výtlačkov.
V prípade, ak sa vydanie a šírenie diela umožnilo tretej osobe na základe licenčnej zmluvy, autor má právo na odmenu vo výške 15 % z licenčného poplatku.

3.
Autor sa nepodieľa na strate, ktorá by vznikla vydavateľovi šírením diela.

4.
Poskytovanie ďalšej autorskej odmeny nad rámec tejto zmluvy podlieha písomnému dojednaniu, ktoré bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.

Čl. IV
Čas plnenia

1.
Autor je povinný odovzdať dielo do jedného mesiaca od uzavretia tejto zmluvy.

2.
Vydavateľstvo má právo šíriť dielo uvedené v čl. II bod 1 tejto zmluvy po dobu 5 rokov od jeho vydania bez obmedzenia. Privolenie na šírenie diela sa týka na jedno vydanie diela, pričom autor nesmie v uvedenej dobe dať privolenie na vydanie diela inému vydavateľovi.

3.
V lehote uvedenej v odseku 2 má vydavateľ právo na uzavretie nakladateľskej licenčnej zmluvy s iným vydavateľom na vydanie a šírenie diela.

Čl. V
Ďalšie dojednania

1.
Autor sa zaväzuje odovzdať dielo vydavateľovi riadne upravené v písomnej forme spolu s diskom, na ktorom bude dielo spracované v počítačovej forme.

2.
Autor zodpovedá za prípadné i neúmyselné porušenie cudzích autorských práv a za škodu spôsobenú vydavateľovi nekvalitným spracovaním diela.

3.
Vydavateľstvo môže od zmluvy odstúpiť, ak dielo nebolo spracované odborne, najmä ak sa do diela nezapracuje aktuálna legislatíva platná v čase odovzdania diela vydavateľovi. V prípade, ak ide o odstrániteľné vady, ktoré autor je schopný odstrániť do jedného mesiaca od vrátenia rukopisu, vydavateľstvo nie je oprávnené od zmluvy odstúpiť.

4.
Autor má právo na vykonanie autorskej korektúry diela v rozsahu a za podmienok uvedených v § 35 Autorského zákona. Odmena za autorskú korektúru je obsiahnutá v autorskej odmene uvedenej v čl. III tejto zmluvy.

Čl. VI
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona platného v čase uzavretia zmluvy.

2.
Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonajú písomnými dodatkami, ktoré budú priebežne číslované.

3.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a je vypracovaná vo dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeho kópiu.

4.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rozh.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

5.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto nebola uzavretá v tiesni a za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 01.08.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC s.r.o.
vydavateľ
Ján Vážny
autor

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa