Zmluva o reklamnej spoluprácii

Alternatívny názov: Dohoda o reklamnej spolupráci

Popis: Zmluva o reklamnej spolupráci- stiahnite si vzor dohody o reklamnej a marketingovej spolupráci zadarmo.

vložené: 16.augusta 2011 16:39
zobrazené: 15120

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o spolupráci, reklame, marketingovej a obchodnej činnosti

uzavretá podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Zapísaný u:
Tel.:
(ďalej len „Objednávateľ“)

aDIČ/IČ DPH:
Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
Zapísaná v

Bankové spojenie:
Tel.:
Mobil:
Fax:
(ďalej len „Poskytovateľ“)
ABC s. r. o.
Noskovičova 158/213, 831 01 Bratislava
12345678 DIČ: 1234567890
p. Ján Malý, prokurista
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 12345/S
Tatrabanka, 1234567890/1100
02/444 22 22
0902 222 333
02/444 33 33
I.Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytovaní služby poskytovateľa vo forme propagácie predmetov, tovarov a produktov vyrábaných objednávateľom, resp. obchodného tovaru objednávateľa a na druhej strane recipročná povinnosť objednávateľa poskytovať pri svojej obchodnej činnosti zľavy pre klientov poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich právach a povinnostiach:

Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) poskytovať základné informácie o službách objednávateľa podľa tejto zmluvy,
b) informovať objednávateľa o propagačných akciách konaných poskytovateľom v SR a umožniť tu prezentáciu jeho obchodného tovaru,
c) zaradiť objednávateľa do zoznamu spolupracujúcich firiem doporučených poskytovateľom pre svojich klientov pre výhodný nákup na svojich mediálnych výstupoch, najmä však na webovej stránke www.abc.sk a to do štrnástich pracovných dní od dátumu doručenia všetkých pokladov k realizácii.

Objednávateľ sa zaväzuje:
a) umožniť poskytovateľovi označenie vstupných dverí všetkých prevádzok objednávateľa nálepkou o rozmeroch cca 86 mm x 54 mm, ktorá informuje klienta poskytovateľa o možnosti nákupu tovaru so zľavou, v znení: „ABC KARTA“,
b) poskytnúť potrebný reklamný materiál o súvisiacich službách a referenciách svojej činnosti, pokiaľ sú také služby a činnosti poskytované objednávateľom,
c) poskytovať počas platnosti tejto zmluvy klientom poskytovateľa zľavu podľa čl. III. tejto zmluvy po predložení občianskeho preukazu a k tomuto príslušnej a platnej ABC KARTY, ktorej predloha je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

II. Doba trvania

1. Zmluva sa dojednáva na dobu určitú a to na dobu jedného roku.
2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou kedykoľvek.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nevypovie zmluvu písomnou výpoveďou doručenou druhej strane najneskôr 30 dní pred skončením zmluvného vzťahu podľa čl. II. bod 1 tejto zmluvy, zmluvný vzťah sa automaticky obnovuje vždy na 1 rok za podmienok dohodnutých touto zmluvou.

III. Špecifické dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška zľavy poskytovaná objednávateľom na jeho tovar, resp. služby, je stanovená pre klientov poskytovateľa vo výške: ...............% na tovary a vo výške: .............% na služby. Zľava sa vzťahuje na celú zákazku pre klienta poskytovateľa.
2. Klient poskytovateľa je oprávnený zľavu uplatniť u objednávateľa predložením karty na zľavu vydanej poskytovateľom a na požiadanie i identifikačným preukazom.
3. Vzor karty na zľavu je prílohou č. 1. tejto zmluvy.
4. Neposkytnutie zľavy klientovi poskytovateľa (uplatnenej spôsobom podľa bodu 2. tohto článku) sa považuje za hrubé porušenie účelu tejto zmluvy a oprávňuje poskytovateľa odstúpiť okamžite od tejto zmluvy.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ vznikne požiadavka jednej zo zmluvných strán týkajúcich sa zmien, ktoré by mali vplyv na predmet a obsah plnenia tejto zmluvy, bude toto písomným dodatkom k tejto zmluve odsúhlasené obomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom dôkladne prečítali, obsahu porozumeli a zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, za nie pre nich nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán.
3. Každým jednotlivým porušením článku III. bodu 4. tejto zmluvy vzniká povinnosť objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ obdrží takisto jedno vyhotovenie.
5. Táto zmluva slúži ako podklad pre platbu. Po zaplatení ceny služby bude táto zaktivovaná, v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, uvedených v čl. 1.

V ............................, dňa ................................

..............................................
Objednávateľ
...........................................
Poskytovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa