Zmenka

Alternatívny názov: Vlastná zmenka

Popis: Nájdite vzor vlastnej zmenky, na základe ktorej dlžník vyplatí danú sumu jej majiteľovi v deň splatnosti.

vložené: 10.augusta 2010 11:57
zobrazené: 49390

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ZMENKA (vlastná)

Miesto vystavenia:

Dátum vystavenia:
Bratislava

10. september 2016
ZA TÚTO ZMENKU ZAPLATÍM „bez protestu“

Sumu (slovom):
dvetisícpäťsto eur
Komu (údaje veriteľa):
Ján Vážny, nar. 25.6.1960, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava
Dátum splatnosti:
31. december 2016
Miesto splatnosti:
Bratislava
Údaje dlžníka zo zmenky (vystaviteľ):
Miroslav Pekný, 1.8.1963, Prievozská 25, 852 02 Bratislava
Svojim podpisom na tejto zmenke prejavuje dlžník (vystaviteľ) svoju vôľu byť viazaný týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom: JUDr. Milan Ficek, advokát (číslo licencie SAK 5144), so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) ustanoveným podľa § 8 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR a pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 21/2017 pod O000050. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodca je povinný rozhodovať nestranne a nezaujato a zachovávať mlčanlivosť.

Miroslav Pekný
podpis dlžníka zo zmenky (vystaviteľa)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmenka je druh obchodovateľného cenného papieru. Zaručuje, že majiteľovi zmenky bude v určitom čase na určitom mieste zaplatená určitá suma. Platná zmenka musí obsahovať určité náležitosti, napríklad označenie, že ide o zmenku, dátum a miesto vystavenia, sumu (a menu) na ktorú je zmenka vystavená, meno, adresu a podpis vystaviteľa, termín splatnosti, meno koho a komu sa má platiť. Aby ste mali lepšiu predstavu, ako má zmenka vyzerať, pozrite si náš vzor.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa