Žaloba o plnení záväzkov z kúpnej zmluvy

Alternatívny názov: Žaloba o splnení podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve

Popis: Vyberte si vzor žaloby o plnení záväzkov z kúpnej zmluvy, kde si žalobca žiada dodržanie zmluvných podmienok z kúpnej zmluvy a náhradu peňažných nákladov

vložené: 22.marca 2010 17:43
zobrazené: 5869

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Mýtna 58
841 01 Bratislava

Žalobca:
ABC, s. r. o.
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
IČO: 12345678
Žalovaný:
XYZ, s.r.o.
Prievozská 14
852 02 Bratislava
IČO: 98765432
Žaloba o plnení záväzku z kúpnej zmluvy

Súdny poplatok vo výške 40,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
So žalovaným na strane predávajúceho sme ako kupujúci dňa 15.03.2009 uzavreli zmluvu o predaji a dodávke porcelánových tanierov v počte 1700 ks s dobou dodania september 2009.

1.2
Dňa 05.09.2009 nám žalovaný prostredníctvom dopravcu tovar dodal. Podľa priloženého dodacieho listu malo byť dodaných 1700 ks, čo po kvantitatívnej previerke nesúhlasilo.

Čl. 2

2.1
Vzhľadom k tejto skutočnosti sme dňa 15.09.2009 a 20.12.2009 na túto skutočnosť predávajúceho písomne upozornili a požadovali sme dodanie zostávajúceho množstva oproti deklarovanému vo výške 1700 ks podľa dodacieho listu a na základe kúpnej zmluvy.

2.2
Dňa 01.01.2010 nám bolo predávajúcim písomne oznámené, že vzhľadom k tomu, že vybavil požiadavky ďalších svojich zákazníkov, nemá v súčasnej dobe tovar k dispozícii.

Čl. 3

3.1
Požadujeme preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 15.03.2009 je žalovaný povinný dodať žalobcovi zostávajúci počet porcelánových tanierov, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Žalovaný je ďalej povinný zaplatiť žalobcovi 40,- EUR na náhradu súdneho poplatku.

V Bratislave, dňa 08.03.2010

Ján Vážny - ABC, s.r.o.,
konateľ

Dôkaz:
Kúpna zmluva zo dňa 15.03.2009
Dodací list zo dňa 05.09.2009
List (urgencia) zo dňa 15.09.2009 a 20.12.2009
Oznámenie žalovaného zo dňa 01.01.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa