Žaloba o náhradu škody

Alternatívny názov: Podanie žaloby na osobu, ktorá vám nechce uhradiť škodu

Popis: Vyberte si vzor žaloby o náhradu škody pri strate zásielky voči žalovanému, ktorý odmieta uhradiť túto škodu.

vložené: 22.marca 2010 17:10
zobrazené: 6594

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY ZA STRATU ZÁSIELKY

Okresný súd Bratislava II.
Mýtna 58
841 02 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890
štátna príslušnosť SR
Žalovaný:
ABC, s.r.o.
Prievozská 14
852 02 Bratislava
IČO 123456789
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel 123, vložka číslo NM123456,
zastúpená Miroslavom Pekným
Žaloba o náhradu škody

o zaplatenie 1 000 EUR s 2 % úrokom z omeškania odo dňa 10.03.2010 do zaplatenia,
o 50,- EUR na náhradu súdneho poplatku a
o 100,- EUR na náhradu odmeny za právne zastupovanie
( 2 úkony á 50,- EUR - prevzatie, žaloba)

Prílohy:
- súdny poplatok 50,- EUR uhradený kolkami na tomto podaní
- spešninový list
- oznámenie o strate zásielky
- uplatnenie nároku na náhradu škody
- pokus o pokonávku

I.

1.
Žalobca uzavrel so žalovaným zmluvu o preprave nákladu tovaru strešnej krytiny prepravovanom v troch paletách. Celková hmotnosť tovaru v jednej palete bola 150 kg. Žalovaný prevzatie tovaru potvrdil v nákladnom liste číslo 1234 zo dňa 12.02.2010 v odosielajúcej stanici Bratislava. V nákladnom liste bola uvedená ako stanica určenia Banská Bystrica pre príjemcu Juraja Nemca, XYZ, a.s.

2.
V zmluve o preprave sme dohodli lehotu prepravy 1 deň. Príjemca zásielky sa viackrát informoval v stanici určenia na doručenie zásielky s tým, že ju chcel prevziať. V stanici určenia mu dňa 12.02.2010 oznámili, že zásielka sa počas prepravy stratila (alebo zničila, poškodila).

3.
Voči dopravcovi sme uplatnili listom zo dňa 15.02.2010 právo na náhradu škody v zákonnej 6-mesačnej lehote, ktorá začala plynúť dňa 12.02.2010 od prevzatia zásielky na prepravu.

4.
Dopravca nám oznámil, že došlo ku strate zásielky, ale náhradu škody, ktorú sme si voči nemu uplatnili, nám odmietol uhradiť. Pri uplatnení práva na náhradu škody sme dopravcovi predložili aj doklad o cene zásielky, ktorú mala v čase prevzatie na prepravu. Priložili sme faktúru č. 123456/789 znejúcu na sumu 1 000,- EUR za tovar, ako aj doklad o zaplatení fakturovanej sumy.

5.
Žalovaný zásielku prevzal a je daná jeho objektívna zodpovednosť za riadne vykonanie prepravy a vydanie zásielky príjemcovi. Žalovaný nepreukázal žiadny liberačný dôvod na zbavenie sa svojej objektívnej zodpovednosti za spôsobenú škodu.

6.
Žalovaného sme listom zo dňa 15.02.2010, ktorý sme označili ako pokus o pokonávku, vyzvali na zaplatenie náhrady škody, ktorá nám vznikla stratou zásielky, ako aj na náhradu vynaložených nákladov na prepravu. Pokus o pokonávku však zostal bezvýsledný.

7.
K žalobe prikladáme prílohy v dvoch vyhotoveniach a doklad o registrácii DPH právneho zástupcu žalobcu.

8.
Na základe uvedeného podávame túto žalobu a navrhujeme, aby súd po vykonanom dokazovaní a ústnom pojednávaní vyniesol nasledovný

r o z s u d o k

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1 000,- EUR s 2 % úrokom z omeškania odo dňa 10.03.2010 do zaplatenia a nahradiť trovy konania vo výške 150,- EUR, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 50 EUR,- a odmeny za právne zastupovanie vo výške 100,- EUR (za 2 úkony právnej pomoci á 50,- EUR s 19% DPH a náhradou režijného paušálu, všetko na účet právneho zástupcu vo VÚB, a.s. pobočka Bratislava, číslo účtu 123456789/0200, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 10.05.2010

Ján Vážny
žalobca


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa