Žaloba o náhradu škody v dôsledku chybného plnenia

Alternatívny názov: Žaloba o náhradu škody v dôsledku nekvalitného tovaru

Popis: Vyberte si vzor žaloby, kde žalobca požaduje náhradu škody z dôvodu dodania nekvalitného a poškodeného tovaru zo strany žalovaného

vložené: 23.marca 2010 16:09
zobrazené: 3278

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
ABC, s. r. o.
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
IČO: 123456789
Žalovaný:
XYZ, s.r.o.
Prievozská 14
852 02 Bratislava
IČO: 987654321
Žaloba o zaplatenie náhrady škody vo výške 750,- EUR v dôsledku chybného plnenia

Súdny poplatok vo výške 30,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Žalovaný sa na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 409 Obch. zákonníka zaviazal dodať žalobcovi do 12.04.2009 100 m3 lát v rozmeroch 60 × 150 × 3000 mm za 50,- EUR za m3.

1.2
Dňa 11.04.2009 bolo zo skladu predávajúceho pri prebierke lát zistené, že laty nezodpovedajú normám, povrchová úprava je nekvalitná a nezodpovedajú rozmerom. V zápise o prebierke boli tieto vady uvedené a súčasne bolo dohodnuté, že v súlade so zmluvou budú laty ku dňa 28.04.2009 pripravený k prebierke.

1.3
Žalobca dňa 28.04.2009 laty v zodpovedajúcom stave prevzal.

Čl. 2

2.1
Vzhľadom k tejto skutočnosti prišlo k omeškaniu na strane žalovaného, ktorý včas t.j. do 20.04.2009 nedodal kvalitné laty. V dôsledku omeškania musela spoločnosť Beta, a.s. odmietnuť odber materiálu zahraničným odberateľom a po uskutočnení dodávky osloviť nových odberateľov. Náklady s tým spojené činia 750,- EUR.

2.2
Dňa 15.05.2009 bola žalobcom táto čiastka zaplatená spoločnosti Beta, a.s. . Žalovaný však po výzve k zaplateniu tejto čiastky žalobcovi svoju zodpovednosť za vzniknutú škodu odmietol.

Čl. 3

3.1
Žalobca preto navrhuje vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi čiastku 750,- EUR vrátane nákladov na toto konanie, všetko do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 30.06.2009

Ján Vážny, ABC s. r. o.
konateľ

Dôkaz:
Kúpna zmluva zo dňa 08.02.2009
Zápis o prebierke zo dňa 11.04.2009
Protokol o vybavení reklamácie zo dňa 11.04.2009
Preberací protokol zo dňa 28.04.2009
Zmluva s a.s. Beta, a.s.
Výpoveď Richarda Múdreho, člena predstav. a.s. Beta
Doklad o zaplatení 750,- EUR a.s. Beta dňa 15.05.2009
s výhradou ďalšie dôkazy

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa