Oznámenie o prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov

Alternatívny názov: Oznam o zmene pohľadávok a záväzkov

Popis: Stalo sa niečo, o čom by mali vaši obchodní partneri vedieť? Pozrite si vzor oznámenia o prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov.

vložené: 19.augusta 2011 14:07
zobrazené: 7688

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC Energia, s. r. o., Čulenova 6, 810 00 BratislavaVEC: Oznámenie o prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov


Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o aktuálnych organizačných zmenách v rámci spoločnosti ABC, a. s., od 1. 7. 2007, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s povinnosťou odčleniť prevádzku distribučnej sústavy od ostatných činností v energetike podľa § 25 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike. Zmeny, ktoré sú uvedené v tomto liste, nevyžadujú žiadnu aktivitu z Vašej strany. Týmto listom plníme informačnú povinnosť stanovenú zákonom.


PRECHOD POHĽADÁVOK A PREVZATIE ZÁVÄZKOV

Dňa 31. 5. 2007 bola uzatvorená medzi ABC, a. s., ako predávajúcim a jej 100 % dcérskou spoločnosťou ABC Energia, a.s., so sídlom na Čulenovej ul. 6 v Bratislave, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č: 1111/B, IČO: 876 543 21, ako kupujúcim zmluva o predaji časti podniku – divízie obchodu a predaja elektrickej energie. Na základe vyššie uvedených skutočností Vám v súlade s § 477 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení, oznamujeme, že dňom 1. 7. 2007 došlo k prechodu všetkých pohľadávok spoločnosti ABC a.s., súvisiacich s časťou podniku – divízia obchodu a predaja elektrickej energie – na spoločnosť ABC Energia, a.s., a k prevzatiu všetkých záväzkov spoločnosti ABC, a.s., súvisiacich s časťou podniku – divízia obchodu a predaja elektrickej energie – spoločnosťou ABC Energia, a.s.

Ďalej Vám oznamujeme, že ABC, a.s., ako jediný akcionár spoločnosti ABC Energia, a.s., rozhodla dňa 31. 5. 2007 o zvýšení základného imania spoločnosti ABC Energia, a.s., nepeňažným vkladom časti podniku spoločnosti ABC, a.s. – tím prevádzky malých vodných elektrární. Na základe vyššie uvedených skutočností Vám v súlade s § 477 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení, oznamujeme, že splatením nepeňažného vkladu časti podniku ku dňu 1. 7. 2007 došlo k prechodu všetkých pohľadávok spoločnosti ABC, a.s., súvisiacich s časťou podniku – tím prevádzky malých vodných elektrární – na spoločnosť ABC Energia, a.s., a k prevzatiu všetkých záväzkov spoločnosti ABC, a.s., súvisiacich s časťou podniku – tím prevádzky malých vodných elektrární – spoločnosťou ABC Energia, a.s.

Na základe vyššie uvedených skutočností s účinnosťou od 1. 7. 2007 ABC, a.s., ukončila výkon činnosti dodávky elektriny a výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov do 5 MW s tým, že tieto činnosti v rovnakom rozsahu prebrala spoločnosť ABC Energia, a.s.

Doterajšie zmluvy súvisiace s vyššie uvedenými časťami podniku pôvodne uzatvorené so spoločnosťou ABC, a.s., platné k 1. 7. 2007 zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti aj po prechode pohľadávok a záväzkov z nich na ABC Energia, a.s., a nie je potrebné uzatvárať nové zmluvy.
Spôsob úhrady faktúr a preddavkov sa nemení, všetky platby teda, prosím, vykonávajte rovnakým spôsobom ako dosiaľ. O prípadnej zmene v oblasti platobného styku Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať.

Vyššie uvedené zmeny neovplyvnia rozsah ani kvalitu nami poskytovaných služieb.

Pôvodné kontakty, ktoré ste používali doteraz, ostávajú v platnosti i naďalej.

Nová doručovacia adresa:
ABC Energia, a.s.
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1


Ďakujeme Vám za doterajšiu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Za ABC Energia, a.s.:

.........................................
Daniel Molnár
predseda predstavenstva
ABC Energia, a. s.
............................................
Karol Flikár
člen predstavenstva
ABC Energia, a. s.

Za ABC, a. s.:

.........................................
Konrád Melicher
predseda predstavenstva
ABC, a. s.
............................................
Dávid Andrejov
člen predstavenstva
ABC, a. s.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa