Návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu

Alternatívny názov: Návrh na zrušenie spoločnosti a vyhlásenie konkurzu

Popis: Návrh na zrušenie spoločnosti a vyhlásenie konkurzu na stiahnutie zadarmo. Návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu sa spisuje v prípade, ak je dlžník v úpadku a nedokáže plniť svoje záväzky.

vložené: 15.augusta 2011 15:28
zobrazené: 17326

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Krajský súd
Záhradnícka 10
813 66 Bratislava 1

Veriteľ: ...................................................................
(obchodné meno, sídlo, IČO)

a

Dlžník: ....................................................................
(obchodné meno, sídlo, IČO)

Návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu

Na základe kúpnej zmluvy č. ........... zo dňa .................. veriteľ ako predajca vyfakturoval dlžníkovi ako kupujúcemu cenu za dodaný tovar, a to faktúrou č. ......... zo dňa........................ na 185 000 Eur. Splatnosť bola stanovená na deň.......................................... .

Dôkaz:
Kúpna zmluva č. ............ zo dňa ....................
Faktúra č. ........ zo dňa ..............................

Dlžník ani po viacerých urgenciách po lehote splatnosti nezaplatil veriteľovi dlžnú sumu. Od lehoty splatnosti uplynulo už viac ako 30 dní.

Dôkaz:
Výzvy na zaplatenie zo dňa .....................

Následne veriteľ zistil, že dlžník má ďalších dvoch veriteľov, a to spoločnosti..........................................a........................................., ktoré voči nemu majú nasledujúce pohľadávky:.................................................., ktoré sa stali splatnými...........................

Uvedené okolnosti nasvedčujú tomu, že dlžník je v úpadku, pretože má viac veriteľov a nie je schopný po 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky.

Na základe uvedeného veriteľ navrhuje, aby Krajský súd v ........................vydal toto
uznesenie:

Súd vyhlasuje na majetok dlžníka: …………….(obchodné meno, sídlo, IČO), konkurz, ustanovuje správcu a vyzýva veriteľov, aby prihlásili v lehote 60 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenia s upozornením, že na nároky, ktoré neboli prihlásené, sa nebude brať v konkurze zreteľ.

V ........................dňa .......................
............................................
konateľ spoločnosti
(podpis)

Prílohy:
1. Kúpna zmluva č. ……. zo dňa …………….
2. Faktúra č. 0000 zo dňa.......................
3. Doklad o zaplatení ..........................Eur preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa