Návrh na vylúčenie spoločníka

Alternatívny názov: Súdny návrh na vylúčenia spoločníka z firmy

Popis: Vyberte si vzor návrhu na vylúčenie spoločníka z firmy ostatnými spoločníkmi podaný na súde, z dôvodu vážneho porušenia zmluvy zo strany odporcu.

vložené: 22.marca 2010 15:31
zobrazené: 8064

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na vylúčenia spoločníka zo spoločnosti
(§ 149 Obchodného zákonníka)

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
844 12 Bratislava

Návrh na vylúčenie spoločníka z obchodnej spoločnosti ABC, s. r. o., v zmysle ust. § 149 Obchodného zákonníka

1. Navrhovateľ:
ABC, s.r.o.
IČO: 123456
so sídlom SR
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vl. č. 123456789

oprávnený konať v mene spoločnosti:
Ján Vážny - konateľ
zastúpený:
JUDr. Jurajom Nemcom advokát
so sídlom SR
Mýtna 65, 852 02 Bratislava
zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, reg. č. 12345/697
2. Odporca:
Miroslav Pekný
nar. 12.05.1978
r.č. 780512/9876
Prievozská 14
852 02 Bratislava
I.

Navrhovateľ je spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 123456789

Odporca je spoločníkom obchodnej spoločnosti ABC, s.r.o., s obchodným podielom vo výške 30 %, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 6 500,- EUR.

Dôkaz:
Výpis z obchodného registra navrhovateľa
II.

Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti ABC s. r. o., zo dňa 12.2.2005 v čl. IX zakotvuje osobitné povinnosti spoločníkov. V zmysle tohto ustanovenia spoločníci nesmú vykonávať vo vlastnom mene a na vlastný účet také obchodné aktivity, ktorými by mohli spôsobiť spoločnosti škodu.

Odporca sa dopustil konania, ktorým porušil uvedené ustanovenie spoločenskej zmluvy. Svojím konkurenčným konaním odporca závažne porušil svoje povinnosti spoločníka.

Navrhovateľ v súlade s ustanovením § 149 Obchodného zákonníka dňa 10.11.2009 písomne upozornil odporcu na porušenie čl. IX spoločenskej zmluvy.

III.

Uzatváraním obchodov medzi odporcom a spoločnosťou ABC, s. r. o., vo vlastnom mene a na vlastný účet odporcu došlo zo strany odporcu k porušeniu povinností, ktoré pre odporcu vyplývajú z čl. IX spoločenskej zmluvy zo dňa 12.02.2005, ktorých obsah bol odporcovi známy. Týmto konaním sa odporca dopustil závažného porušenia povinností spoločníka uložených spoločenskou zmluvou zo dňa 12.02.2005.

Podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka sa spoločnosť môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý porušuje závažným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený. S podaním tohto návrhu musia súhlasiť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania.
Návrh na vylúčenie odporcu zo spoločnosti ABC, s. r. o., bol prerokovaný na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.01.2010 a ktorého sa zúčastnili všetci spoločníci. Súhlas s návrhom na vylúčenie odporcu zo spoločnosti ABC, s. r. o., vyjadrili všetci spoločníci, pričom na hlas spoločníka Miroslava Pekného sa neprihliadalo.

Navrhovateľ má za to, že v danom prípade sú v súlade s ustanovením § 149 Obchodného zákonníka splnené všetky zákonné predpoklady na podanie návrhu na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti.

Dôkaz:
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2010.
IV.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhuje, aby príslušný súd po vykonanom dokazovaní vyniesol tento

r o z s u d o k

Okresný súd v Bratislave I. vylučuje spoločníka (odporcu) Miroslava Pekného, nar. 12.05.1978, trvalo bytom SR, Prievozská 14, 852 02 Bratislava, z obchodnej spoločnosti ABC, s. r. o., IČO: 123456, so sídlom SR, Nábrežná 25, 841 01 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddiele Sro, vl. č. 123456789.

Odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


V Bratislava, dňa 10.03.2010

Ján Vážny, ABC, s.r.o.
navrhovateľ
JUDr. Juraj Nemec
advokát

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa