Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa

Alternatívny názov: Dohoda o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov

Popis: Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa podpisujeme v prípade, že získané dlhy sú väčšie ako dedičstvo.

vložené: 12.augusta 2011 09:19
zobrazené: 8261

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého
dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa
(§ 471 ods. 1 OZ)

medzi

veriteľ:
Magda Halajová, nar. 1. 4. 1979 trvalo bytom v Bratislave, SNP č. 67
a

dedičia:
1. Petra Petrovičová, nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fajnorovo nábrežie č. 7
(ďalej len dedič v rade 1)
2. Peter Petrovič, nar. 20. 4. 1977 trvalo bytom v Bratislave, Fajnorovo nábrežie č. 7
(ďalej len dedič v rade 2)
Dohoda
o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov

I.

Dňa 1. 1. 2009 zomrel Augustín Petrovič, nar. 1. 8. 1909, bytom Bratislava, Fajnorovo nábrežie č. 7 (ďalej len poručiteľ). V dedičskom konaní vedenom súdnym komisárom Petrom Slaninkom pod č. k. Dnot 1/2009 boli za dedičov poručiteľa povolaní dedičia v rade 1 a 2.
Šetrením majetku poručiteľa bolo zistené, že tento nezanechal žiaden nehnuteľný majetok.

Hnuteľný majetok poručiteľa ku dňu jeho smrti predstavovalo osobné motorové vozidlo zn. Škoda 1000 MB, s EČ BA-321AB, v hodnote 150 eur.

Vzhľadom na to, že v priebehu dedičského konania si veriteľ uplatnil do pasív dedičstva svoju pohľadávku vo výške 1 500 eur priznanú právoplatným platobným rozkazom vydaným Okresným súdom v Bratislave II, č. k. 3 Ro 345/2009-6, zo dňa 3. 3. 2009, sa dedičia v rade 1 a 2 dohodli na uzavretí nasledujúcej dohody.


II.

V súlade so znením ustanovenia § 471 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa veriteľ a dedičia v rade 1 a 2 slobodne dohodli, že prenechávajú predlžené dedičstvo na úhradu dlhov poručiteľa.

III.

Zmluvné strany prehlasujú, že uzavreli túto dohodu slobodne a vážne, bez akéhokoľvek donútenia a tiesne. Zmluvné strany tiež prehlasujú, že sú si plne vedomé právnych následkov spojených s touto dohodou.


V Bratislave 1. júla 2009

...........................................
Magda Halajová – veriteľ

...........................................
Petra Petrovičová – dedič v rade 1

...........................................
Peter Petrovič – dedič v rade 2

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa