Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva

Alternatívny názov: Požiadavka o posunutie termínu na odmietnutie dedičstva

Popis: Ponúkame vzor žiadosti na predĺženie lehoty, ktorá je stanovená na vyjadrenie sa k dedičstvu, prípadne k jeho odmietnutiu.

vložené: 13.apríla 2010 15:07
zobrazené: 4952

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Žiadosť o predĺženie lehoty na odmietnutie dedičstva

Konanie o dedičstve po Jane Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 01 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Ako notár, ktorý bol ako súdny komisár poverený uskutočnením úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní, ste ma včera informoval, že môžem v lehote jedného mesiaca predmetné dedičstvo odmietnuť. Súčasne som bol informovaný o následkoch odmietnutia dedičstva.

Prostredníctvom Vás sa obraciam na Okresný súd Bratislava I.

t a k t o :

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Návrh na predĺženie lehoty k odmietnutiu dedičstva v dedičskom konaní po Jane Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 01 Bratislava,
zosnulej 04.01.2010.

Čl. 1

1.1
Pán notár JUDr. Juraj Nemec ako súdny komisár poverený uskutočnením právnych úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní ma písomne informoval o možnosti odmietnutia dedičstva a taktiež s následkami tohto odmietnutia.

Čl. 2

2.1.
Dozvedel som sa, že zostaviteľka mala niekoľko dlhov, pred smrťou začal s pitím alkoholu a z počutia viem, že nechala založiť aj svoj rodinný dom. Tieto fakty si musím najprv overiť. Firma, u ktorej je vraj rodinný dom založený, mi oznámila, že skôr ako v júni 2007 mi to nie sú schopní oznámiť.

2.2
Nebudem sa preto môcť zodpovedne vyjadriť o prípadnom odmietnutí dedičstva.

Čl. 3

3.1
S ohľadom na hore uvedené navrhujem vydanie tohto

u s n e s e n i a :

Lehota jedného mesiaca odo dňa, kedy bol pozostalý brat Ján Vážny súdom vyrozumený o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia dedičstva, v ktorom môže tento dedič urobiť prehlásením o odmietnutie dedičstva, sa predlžuje o jeden mesiac.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/789

Dôkaz
Príslušný dedičský spis
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa