Návrh na súhlas súdu s predajom vecí patriacich do dedičského konania počas jeho priebehu

Alternatívny názov: Žiadosť o dovolenie súdu na predaj vecí patriacich do dedičského konania v jeho priebehu

Popis: Nájdite vzor návrhu na súhlas súdu s predajom vecí patriacich do dedičského konania v jeho priebehu.

vložené: 31.augusta 2010 13:04
zobrazené: 4711

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
JUDr: Peter Planý
Hlavná 19
896 66 Bratislava

Andrej Krátky
Romanova 74
789 55 Bratislava

Vec: Dedičské konanie po Jánovi Malom, naposledy bytom Nábrežná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2010.

Vo vyššie uvedenej veci ste boli ako súdny komisár poverený prevedením úkonov v dedičskom konaní, preto sa prostredníctvom Vás obraciam na Okresný súd Bratislava 1.

takto:

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 15
896 66 Bratislava

Návrh na súd o súhlas s predajom vecí patriacich do dedičského konania po Jánovi Malom. naposledy bytom Nábrežná 14, 896 22 Bratislava, ktorý zomrel 1.5.2010, v jeho priebehu

Čl.1

1.1
Predmetom dedičstva zomrelého Jána Malého je okrem iného aj rodinný dom. Keďže som jediný dedič a som vlastníkom už jedného rodinného domu, chcel by som tento dom predať. Mám už vážneho záujemcu o kúpu, Petra Starého, bytom Letná 56, 896 44 Trnava. Je v záujme uchovania tejto majetkovej hodnoty, aby bol dom predaný čo najrýchlejšie, teda ešte pred dokončením dedičského konania, ktoré je po skutkovej stránke pomerne zložité. Záujemca zháňa naliehavé bývanie a ak bude musieť čakať na dokončenie konania, tak si kúpi iný dom.

Čl.2

2.1
S ohľadom na hore uvedené skutočnosti navrhujem vydanie tohto

uznesenia:

Dovoľuje sa, aby pozostalý dedič, Andrej Krátky, predal v priebehu dedičského konania rodinný dom.

V Bratislave, dňa 30. augusta 2010

................................
Andrej Krátky

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa