Žaloba o určenie, že žalovaný nie je dedičom

Alternatívny názov: Žaloba o vyhásenie, že žalovaný nie je právoplatným dedičom

Popis: Nájdite vzor žaloby o určenie, že žalovaný nie je právoplatným dedičom po poručiteľovi na základe dôkazov, ktoré predložil žalobca.

vložené: 31.augusta 2010 14:23
zobrazené: 5991

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 28
896 66 Bratislava

Žalobca:
Ján Pekný
Letná 48, 789 99 Bratislava
r. č.: 132456/8996
Žalovaný:
Andrej Kollár
Jarná 45, 896 66 Bratislava
r. č.: 456985/7899

Vec: Žaloba o určenie, že žalovaný nie je dedičom

Súdny poplatok vo výške 33 EUR uhradený kolkom.

Čl.1

1.1
Môj otec Jozef Pekný trpel od roku 2007 pokročilým štádiom Alzheimerovej choroby. Dňa 1.5.2010 zomrel. V dedičskom konaní vedeným Okresným súdom Bratislava 1 pod sp.zn ABCK 6/2010 predložil žalovaný závet z dňa 5.4.2010, ktorý napísal a podpísal môj otec. V ňom bol žalovaný stanovený za dediča celého majetku.

Čl.2

2.1
Vzhľadom k pokročilému štádiu vyššie uvedenej choroby, prejavujúcej sa napr. ťažkou stratou pamäti, bol môj otec veľmi ľahkým cieľom podvodu. Od zhoršenia priebehu choroby a jej príznakov, trávil pravidelne tri dni v týždni – od pondelka do stredy, v Ústave pre dlhodobo nemocných v Trnave. Počas tejto doby som sa nemohol vzhľadom na svoje zamestnanie o neho starať.

Čl.3

3.1
Z toho dôvodu namietam, že predložený závet môjho otca z dňa 5.4.2010 nie je vzhľadom na jeho zdravotný stav, kedy nebol schopný zapamätať si svoje vlastné meno, platný. Ako jedinému dedičovi mi bolo zo zákona rozhodnutím Okresného súdu Bratislava 1 z dňa 1.6.2010 udelené, aby som do 2 mesiacov podal u Okresného súdu Bratislava 1 žalobu na určenie, že žalovaný nie je dedičom.

Čl.4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku

Určuje sa, že žalobca Ján Pekný, nar. 1.12.1955, je dedičom zo zákona po poručiteľovi Jozefovi Peknom, nar. 5.9.1929, zomrelom dňa 1.5.2010.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konanie do 3 dní odo dňa, kedy rozsudok nadobudne právnu moc.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2010

...............................
Ján Pekný

Dôkaz:
závet z 5.4.2010
výsluch žalovaného
zdravotná dokumentácia Jozefa Pekného, nar. 5.9.1929
výsluch svedka – MUDr. Renáty Súberovej, riaditeľky ústavu
rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1 z dňa 1.6.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa