Uplatnenie relatívnej neplatnosti závetu po pozostalom

Alternatívny názov: Napadnutie závetu, že žiadateľ v ňom nebol uvedený

Popis: Vyberte si vzor napadnutia závetu z dôvodu, že pozostalý neuviedol žiadateľa aj napriek jeho možnému právnemu nároku v závete.

vložené: 6.apríla 2010 09:21
zobrazené: 8638

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Uplatnenie relatívnej neplatnosti závetu po pozostalom

Konanie o dedičstve po Miroslavovi Peknom, naposledy bytom Račianska 58, 852 02 Bratislava, zomrelom 12.11.2009

Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený ako súdny komisár uskutočnením právnych úkonov v hore uvedenom konaní o dedičstve.

Zosnulý bol môj brat, od sestry som sa dozvedel, že zanechal závet a dedičom je iba naša sestra Mária Novotná, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava.

Podľa § 479 Občianskeho zákonníka sa plnoletým potomkom musí dostať aspoň toľko, koľko robí polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, pokiaľ nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Keďže sa jedná o neplatnosť relatívnu, dovolávame sa týmto v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka ako ten, kto je závetom dotknutý, neplatnosti tej časti závetu, ktorá je v rozpore s § 479 Občianskeho zákonníka.

Uplatňujem si teda nárok na polovicu svojho zákonného dedičského podielu, konkrétne na štvrtinu dedičstva.

V Bratislave, dňa 10.03.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa