Žaloba o náhradu škody vzniknutej vydaním nesprávneho pracovného posudku

Alternatívny názov: Žaloba o ušlý zisk kvôli nesprávnemu pracovnému posudku

Popis: Vyberte si vzor žaloby o náhradu škody, ktorú zamestnancovi spôsobil zamestnávateľ tým, že mu vydal záporný pracovný posudok a preto nebol prijatý do prisľúbeného zamestnania.

vložené: 7.septembra 2010 08:51
zobrazené: 2660

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o náhradu škody vzniknutej vydaním nesprávneho pracovného posudku

Súdny poplatok vo výške 21,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Dňa 31.05.2010 skončil dohodou môj pracovný pomer v žalovanej firme. V priebehu mesiaca jún som si u firmy XYZ a.s. dohodol podmienky nástupu od 01.07.2010 s mesačnou mzdou v čiastke 400,- EUR čistého príjmu s prísľubom pracovného rastu.

Čl. 2

2.1
Žalovaná firma však v mojom pracovnom posudku uviedla nepravdivé údaje o mojom pracovnom hodnotení, čo vyplýva z priloženého rozsudku Okresného súdu. Vďaka tomuto hodnoteniu som nebol do zamestnania prijatý a hľadanie nového pracovného miesta pre mňa bolo sťažené do tej miery, že som bol až do 31.08.2010 nezamestnaný. Požadujem preto za obdobie od 01.07. do 31.08.2010 náhradu škody vo výške 600,- EUR.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Povinnosť žalovanej uhradiť žalobcovi čiastku 600,- EUR vrátane nákladov na toto súdne konanie najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 06.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch žalobcu
Potvrdenie XYZ a.s. zo dňa 15.06.2010
Pracovný posudok zo dňa 12.06.2010
Potvrdenie zo dňa 05.07. a 10.07. 2007, že som sa márne uchádzal o zamestnanie
Rozsudok Okresného súdu Bratislava I.
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa