Žaloba o vrátenie nesprávne vyplateného preplatku mzdy

Alternatívny názov: Žaloba, aby zamestnanec vrátil preplatok mzdy za nadčasy

Popis: Vyberte si vzor žaloby o vrátenie preplatku mzdy zamestnancovi, ktorému bol vyplatený omylom za nadčasy, ktoré neodpracoval a zamestnávateľ požaduje vrátenie tejto čiastky.

vložené: 9.septembra 2010 13:47
zobrazené: 3321

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žaloba o vrátenie preplatku mzdy

Správny poplatok vo výške 7,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.9.2002 pracuje žalovaný v žalovanej firme ako stolár.

Čl. 2

2.1
Omylom pracovníčky mzdovej učtárne bolo žalovanému v mesiaci júl 2010 zaplatené ako navýšenie mzdy za prácu nadčas o 70,- EUR viac.

2.2
Dňa 01.08.2010 firma žalovaného na toto nedopatrenie upozornila, súčasne bol požiadaný o navrátenie preplatenej čiastky do konca mesiaca august 2010.
Žalovaný odmietol omylom vyplatenú čiastku vrátiť s tvrdením, že čiastka bola vyplatená riadne za odpracované hodiny. Toto vyjadrenie sa nezakladá na pravde, pretože 70,- EUR bolo vyplatených ako navýšenie mzdy za prácu nadčas a táto čiastka mala byť riadne vyplatená spolupracovníkovi žalovaného, pánovi Jurajovi Nemcovi.
O tejto skutočnosti žalovaný veľmi dobre vedel. Proti jeho tvrdeniu je i fakt, že v mesiaci júl neodviedol žiadnu prácu nadčas, z toho dôvodu nemohol v žiadnom prípade v dobrej viere prevziať preplatok mzdy, a tvrdiť, že bol vyplatený za odvedenú prácu.

Čl. 3

3.1
Na základe vyššie uvedených faktov navrhujeme vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovaný má povinnosť vyplatiť žalobcovi čiastku vo výške 70,- EUR a uhradiť náklady súvisiace s týmto súdnym konaním. Úhrada oboch čiastok musí byť uskutočnená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 08.09.2010

Ing. Miroslav Pekný, ABC a.s.
žalobca

Dôkaz:
Pracovná zmluva zo dňa 15.09.2002
Výsluch žalovaného
Výsluch svedka Martina Jaslovského pod adresou žalobcu
Výsluch svedkyne Agáty Prudkej rovnako pod adresou žalobcu.
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa