Žaloba o zúženie spoločného majetku manželov kvôli podnikaniu

Alternatívny názov: Zúženie spoločného majetku manželov z dôvodu finančnej tiesne zapríčinenej podnikaním

Popis: Ponúkame žalobu o zúženie spoločného majetku manželov, ktorú padáva manželka z dôvodu, že manžel podniká a ocitol sa vo finančnej tiesni

vložené: 7.mája 2010 14:56
zobrazené: 4878

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o zúženie spoločného majetku manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
So žalovaným sme vstúpili do manželstva dňa 01.09.1998 na Mestskom úrade Bratislava I., pričom naše manželstvo stále trvá a je bezdetné.

Čl. 2

2.1
Manžel je súkromný podnikateľ, pričom predmetom jeho podnikania je, podľa živnostenského listu, pohostinská činnosť. Prevádzkuje malú reštauráciu v centre mesta. Počas posledných dvoch mesiacoch sa dostal vzhľadom k poklesu počtu zákazníkov, do finančnej tiesne a tak začal rozpredávať majetok, ktorý máme v spoločnom majetku manželov. Ja oprávnenie k podnikateľskej činnosti nemám.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Spoločný majetok manželov Jána a Márie Vážnych, ktorí vstúpili do manželstva dňa 01.09.1998 na Mestskom úrade Bratislava I. v Bratislave, sa zužuje až na veci tvoriace bežné vybavenie spoločnej domácnosti.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave, dňa 01.05.2010

Mária Vážna
žalobkyňa

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Sobášny list a osobné doklady účastníkov
Kópia živnostenského listu žalovaného
Výpis z bankového účtu manželov
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa