Žaloba o rozšírenie spoločného majetku manželov do predchádzajúceho rozsahu

Alternatívny názov: Rozšírenie spoločného majetku do pôvodného stavu po skončení podnikania

Popis: Vyberte si vzor žaloby,ktorou sa opäť rozširuje spoločný majetok manželov do pôvodného rozsahu po tom, čo bol zúžení z dôvodu podnikania jedného z manželov.

vložené: 7.mája 2010 14:23
zobrazené: 4114

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žalovaná:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žaloba o rozšírenie spoločného majetku manželov do predchádzajúceho rozsahu

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
So žalovanou sme uzavreli manželstvo dňa 01.09.1998 na Mestskom úrade v Bratislave I., pričom naše manželstvo stále trvá a je bezdetné.

1.2
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 02.08.2009, č.j. 1A 123/2009-12, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12.10.2009, bol na návrh manželky zúžený náš spoločný majetok podľa § 143a odst. 1 Obč. zák., pretože som sa dostal do finančnej tiesne vďaka prevádzkovanej živnosti, ktorej druhom bola pohostinská činnosť.

Čl. 2

2.1
Reštauráciu, ktorú som prevádzkoval v prenajatých priestoroch, už nevlastním a nájomnú zmluvu s majiteľom domu, kde bola umiestnená, som vypovedal. Za odstupné som ju prenechal inému prevádzkovateľovi. Ďalej mi Živnostenský odbor Obvodného úradu v Bratislave I., ktorý živnostenský list vydal, zrušil rozhodnutím zo dňa 12.11.2009, č.j. 987/AbC/2009, na základe mojej žiadosti, živnostenské oprávnenie k 14.11.2009. Nemám už teda oprávnenie k podnikateľskej činnosti. Odstupné stačilo na pokrytie vzniknutých pohľadávok i náhradu majetku, vtedy v spoločnom majetku manželov, ktorý som odpredal, za účelom získania prostriedkov pre svoju živnosť. V súčasnosti som zamestnaný a môj čistý mesačný príjem predstavuje približne 510,- EUR mesačne.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto
rozsudku:

Spoločný majetok manželov Jána a Márie Vážnych, zúžené rozsudkom Okresného súdu v Bratislave zo dňa 12.10.2009, č. j. 1A 123/2009-12, sa rozširuje do predchádzajúceho rozsahu. Žiadny z účastníkov nemá nárok na náhradu nákladov konania.

V Bratislave dňa 10.03.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Kópia rozhodnutia Živnostenského odboru Obvodného úradu Bratislava I. v Bratislave z 12.11.2009
Výsluch účastníkov
Spis miestneho súdu sp. zn. 1A 123/2009
Kópia kúpnej zmluvy o finančnom vyrovnaní za vybavenie reštaurácie zo dňa 01.11.2009
Kópia zrušenia nájomnej zmluvy zo dňa 1.11.2009
Potvrdenie o bezdlžnosti
Kópia sobášneho listu
Potvrdenie o zamestnaní
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa