Žiadosť o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy

Alternatívny názov: Obnovenie nájomnej zmluvy

Popis: Ponúkame vám vzor žiadosti o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy, v ktorej nájomca zdôvodňuje svoju žiadosť.

vložené: 30.júna 2010 10:43
zobrazené: 6101

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Lucia Kmotríková, Hroboňova 15, 851 03 Bratislava

Mestský úrad Bratislava 1
Kollárova 12
851 03 Bratislava

V Bratislave dňa 1.7. 2010

Žiadosť o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy

Dolupodpísaná Lucia Kmotríková nar. 25.10.1960 žiadam o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy na nájom trojizb. bytu č. na ul. Hroboňova 15.
Pôvodná nájomná zmluva bola ukončená dňa 30. 6. 2010 na základe nezaplatenia nájomného za posledné tri mesiace.
Obnovenie žiadam na základe prijatia do zamestnania, ktoré mi umožní plne a načas hradiť nájomné a na základe skutočnosti, že nezaplatené nájomné som už uhradila v plnej výške.

Lucia Kmotríková
nájomca

Prílohy:
1. Nájomná zmluva
2. Evidenčný list
3. Výpoveď z nájmu bytu resp. rozsudok súdu
4. Výzva resp. rozsudok na vypratanie bytu, exekučný príkaz
5. Splátkový kalendár (ak je uzatvorený)

Potvrdenie Správy mestského majetku Bratislava, Tajovského 16 (podateľňa), že bola
požiadaná o vyjadrenie k tejto žiadosti.


Dátum: 1.7.2010

pečiatka a podpis

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa