Výmenná zmluva na nehnuteľnosti

Alternatívny názov: Výmenná zmluva

Popis: Nájdite vzor výmennej zmluvy, na základe ktorej dôjde k výmene nehnuteľností medzi zmluvnými stranami.

vložené: 2.septembra 2010 13:46
zobrazené: 7933

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výmenná zmluva

Účastníci:
Ján Pekný
Letná 25, 896 66 Bratislava
r. č.: 123456/8962

Peter Starý
Jarná 10, 896 55 Bratislava
r. č.: 156987/7896
Vec: Výmenná zmluva na nehnuteľnosti

Čl.1

1.1
Na základe kúpnej zmluvy z dňa 20.7.2010 a rozhodnutím Katastrálneho úradu v Bratislave 1 z dňa 1.5.2008, č. j. 123-V78-89/74 o povolení vkladu vlastníckeho práva, je p. Ján Pekný výlučným vlastníkom pozemku p. č. 789 s výmerou 1 500 m2 a domu č. p. 44 zast. plochy 300 m2 s príslušenstvom (ďalej len chaty), obe zapísané na Katastrálnom úrade v Bratislave 1 na LV č. 152 pre katastrálne územie Bratislava 1.

1.2
Peter Starý je na základe rozhodnutia Katastrálneho úradu v Bratislave 1 z dňa 1.1.2000, č. j. D 503/89 – 25 výlučným vlastníkom bytu č. 85 kategórie 3+2 na 7.poschodí panelákového domu č. p . 176 na Opletalovej ulici 56, 859 99 Bratislava (ďalej len byt), ktorý je zapísaný na Katastrálnom úrade v Bratislave 1 na LV č. 12 pre katastrálne územie Bratislava.

Čl.2

2.1
Touto zmluvou si účastníci vymieňajú chatu za byt tak, že chatu prijíma do svojho vlastníctva Peter Starý a byt prijíma do svojho vlastníctva Ján Pekný.

Čl.3

3.1
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že nimi dohodnuté ceny chaty na jednej strane a bytu na strane druhej sú rovnaké.

3.2
Po výmene sú teda účastníci úplne vyrovnaní a nemajú voči sebe v súvislosti s touto zmluvou žiadne ďalšie nároky.

Čl.4

4.1
Účastníci tejto zmluvy v žiadosti pre Katastrálny úrad v Bratislave 1 uvádzajú, aby podľa tejto zmluvy, na základe ich návrhu, uskutočnili zápis vkladu vlastníckeho práva:

• na LV č. 152 pre katastrálne územie Bratislava 1 k nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1.1 pre Petra Starého, r. č.: 156987/7896, Jarná 10, 896 55 Bratislava.
• na LV 12 pre katastrálne územie Bratislava 1 k nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1.2 pre Jána Pekného, r. č.: 123456/8962Letná 25, 896 66 Bratislava.

Čl.5

5.1
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 30. augusta 2010

......................
Ján Pekný
......................
Peter Starý

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa