Kúpna zmluva s dohodou o predkupnom práve

Alternatívny názov: Dohoda o predkúpnom práve v rámci kúpnej zmluvy

Popis: Vyberte si vzor kúpno-predajnej zmluvy, v ktorej sa strany dohodnú na predkupnom práve pre predávajúceho na dobu určitú. Pri následnom predaji je predmet predaja najprv ponúkaný dohodnutej osobe.

vložené: 15.marca 2010 12:12
zobrazené: 9810

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Predávajúci:
Ján Vážny
Nábrežná 25
821 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Kupujúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 12
852 02 Bratislava
r.č 987654/3210
KÚPNA ZMLUVA

Čl. 1.

1.1
Predávajúci je výlučným vlastníkom DVD prehrávača Philips, Philips, typ FW 19, výrobní číslo PH1289, rok výroby 2009.

Čl. 2

2.1
Týmto Ján Vážny predáva, v Čl. 1.1 popísaný DVD prehrávač do vlastníctva Miroslava Pekného a ten ho do svojho vlastníctva kupuje za dohodnutá kúpnu cenu 100,-- Eur (slovom jednosto Eur), splatnou pri podpise tejto zmluvy.

Čl. 3

3.1
Predávajúci prehlasuje, že predávaná vec je v dobrom stave a nič nebráni jej bezproblémovému užívaniu, a že zámerne nezamlčal akúkoľvek skutočnosť o jej stave, ktorá by tomu bránila.

3.2
Kupujúci potvrdzuje prevzatie predávanej veci pri podpise tejto zmluvy a prehlasuje, že sa riadne zoznámil s jej stavom a súhlasí s prehlásením predávajúceho.

Čl. 4

4.1
Účastníci zjednávajú v prospech predávajúceho predkupné právo na túto zmluvne predávanú vec. Toto predkupné právo sa zjednáva na dobu určitú a to do 1.1.2011.

Čl. 5

5.1
Účastníci si zmluvu prečítali, je prejavom ich slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

Ján Vážny
________________
predávajúci

Miroslav Pekný
________________
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa