Zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení

Alternatívny názov: Zmluva o obchodnom zastúpení

Popis: Ponúkame vám vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení, na základe ktorej jedna zmluvná strana výhradne zastupuje v obchodoch stranu druhú.

vložené: 18.augusta 2010 16:06
zobrazené: 20292

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení

ZMLUVNÉ STRANY:

Cestovná kancelária

Obchodné meno :
CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov
Sídlo :
Hlavná 12, 083 01 Sabinov
Zapísaný v :
OR OS Prešov v odd. Sro vl.č.1259/P
IČO :
1234456
IČ DPH:
SK1125697455
Bankové spojenie :
Tatra Banka Slovensko
Číslo účtu :
12369855/2222
Zastúpená :
Pavol Silný
Tel./fax :
051/89666666
E-mail :
sabtour@stonline.sk
Platca DPH :
áno
/Ďalej len CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov /

a

Cestovná kancelária/cestovná agentúra

Obchodné meno :
CK SLNKO, a.s. Lipany
Sídlo :
Prídavkova 10, 083 01 Sabinov
Zapísaný v:
OR OS Prešov v odd. As vl. Č. 111/A
IČO :
111222333
IČ DPH:
SK11111222233334
Bankové spojenie :
OTP Banka Slovensko
Číslo účtu :
12364597/8888
Zastúpená :
Mária Hladká
Tel./fax :
057/88889999
E-mail :
ckslnko@gmail.com
Platca DPH :
áno
/Ďalej len partner/

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu :

I.

Partner sa zaväzuje vyvíjať s odbornou starostlivosťou činnosť na ponúkanie a predávanie zájazdov do Bulharska, Čiernej Hory a Chorvátska a služieb cestovného ruchu organizované CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov a na jeho účet za odplatu /províziu./
Partner pri prejednávaní zmlúv koná výhradne v mene CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov a je oprávnený k podpisovaniu príslušných zmlúv o obstaraní zájazdov, k čomu ho týmto CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov splnomocňuje.

II.

Partner je povinný ponúkať a predávať zájazdy a služby podľa čl. I. za podmienok a za cenu stanovenú CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov v súlade s touto zmluvou vrátane jej príloh, pritom je však povinný rešpektovať Všeobecné a záručné podmienky CK SABOTOUR, s.r.o. Sabinov.
Partner sa zaväzuje postupovať pri ponuke a predaji zájazdov s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov, zastupovať jeho záujmy a uchovávať jeho obchodné tajomstvo. Partner nie je oprávnený podávať informácie tretím osobám, alebo ich využiť pre seba alebo iné osoby, ktoré sa dozvie v súvislostí s plnením tejto zmluvy, iba ak ide o bežné obchodné informácie určené CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov pre zákazníkov.

III.

Partnerovi prislúcha za činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy odplata /provízia/ za sprostredkovanie predaja produktu CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov za ceny uvedené v katalógu takto:

Bulharsko dospelý 30€ - odplata je vrátane DPH
detí 20€ - odplata je vrátane DPH

Partnerovi vzniká nárok na odplatu po zaplatení plnej výšky zájazdu na účet CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov. Odplata sa nepriznáva za účastníkov zájazdu, ktorí odstúpili od zmluvy.
V prípade vypísania špeciálnych ponúk, tzv. LAST MINUTE sa odmena stanovuje individuálne na každý zájazd.
Pri ponuke FIRST MOMENT do 31.3.2010
dospelý 18€ - odplata je vrátane DPH
detí 10€ - odplata je vrátane DPH

IV.

CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov je povinná:

1.
Poskytnúť Partnerovi všetky materiály a informácie potrebné k riadnemu a kvalifikovanému splneniu predmetu tejto zmluvy.

2.
Dodať Partnerovi bezodkladne Všeobecné a záručné podmienky CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov, ako i ďalšie podklady nevyhnutné na predaj produktu CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov.
3.
Bezodkladne informovať Partnera o prípadných zmenách v rámci ponuky produktu/najmä pokiaľ ide o rozsah, kvalitu, čas a cenu.

4.
CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov zodpovedá za kvalitu a rozsah služieb ,ako aj za prípadné nedostatky, ktoré vznikli na jej strane ,v súlade s platnými Všeobecnými a záručnými podmienkami CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov.

5.
Reklamácie služieb zaistených Partnerom, ktoré sú predmetom predaja ,vybavuje s klientmi v súlade s reklamačným poriadkom podľa Všeobecných a záručných podmienok CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov.

6.
Zaväzuje sa dodať Partnerovi katalógy, cenníky. zvláštne ponuky a iné podklady k predaju, Zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorej súčasťou sú Všeobecné a záručné podmienky.

V.

Partner je povinný:

1.
Bezodkladne reagovať na zmenené podmienky realizácie produktu CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov.

2.
Informovať objednávateľa o prípadných zmenách na rozsah, čas ,kvalitu a cenu produktu.

3.
Partner zodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi a tak aj CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov dôsledku nesprávneho alebo neskorého informovania pri predaji produktu CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov.

4.
Dodržiavať dohodnuté podmienky predaja produktu a oboznámiť objednávateľa so Všeobecnými a záručnými podmienkami CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov.

5.
V styku s objednávateľom používať výhradne zmluvy o obstaraní zájazdu CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov a kompletne ich vypisovať.

6.
Propagovať CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov vo svojej predajnej miestnosti.

7.
Partner je zodpovedný za zinkasovanie 100% hodnoty ceny zájazdu, alebo služby a zároveň zodpovedá za bezodkladné zaslanie finančných prostriedkov na účet zastúpeného .

VI.

Platobné podmienky:

1.
CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov je oprávnená zaslať Partnerovi pri potvrdení objednávky zálohovú faktúru na celkovú cenu dosiaľ objednaných služieb. Zálohová faktúra je splatná v dvoch termínoch. Prvá časť vo výške 50 % do sedem dní od vystavenia .

2.
Partner je povinný uhradiť najneskôr 35 dní pred odchodom zájazdu doplatok 50 % do celkovej ceny zájazdu.
3.
Po zaplatení celkovej čiastky zájazdu, má partner právo vystaviť faktúru na ťarchu CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov. Predmetom tejto faktúry je odmena Partnera za sprostredkovanie predaja produktu CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov v zmysle článku III. tejto zmluvy. V prípade ,že Partner je platiteľom DPH ,je povinný zabezpečiť, aby táto faktúra mala náležitosti daňového dokladu podľa § 15 zákona č.289/1995 Zb. o DPH.

4.
Ak sa Partner omešká s úhradou získanou za predaj zájazdov a služieb z ponuky CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov, môže CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov od Partnera požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %

VII.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu
určitú od 01.01.20010 do 31.12.2010.

Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné a záručné podmienky účasti na zájazdoch CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, musia byť číslované podľa poradia a podpísané oboma stranami.

Partner je povinný doložiť k zmluve o obchodnej spolupráci výpis z obchodného registra, prípadne kópiu živnostenského listu.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka platného
V Slovenskej republike.

V Sabinove 01.01.2010

......................
Pavol Silný
CK SABTOUR, s.r.o. Sabinov
......................
Mária Hladká
CK SLNKO, a.s. Lipany

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa