Zmluva o kúpe prenajatej veci

Alternatívny názov: Kúpna zmluva na prenajatú vec

Popis: Ponúkame vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci, kde si nájomca po ukončení doby nájmu danú prenajatú vec odkúpi od prenajímateľa na základe stanovených podmienok v zmluve.

vložené: 18.novembra 2010 10:11
zobrazené: 10612

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o kúpe prenajatej veci

uzavretá podľa § 489 a nasl. Obchodného zákonníka

Prenajímateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

a
Nájomca:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je prenájom spojený s následným nadobudnutím vlastníckeho práva k prenajatým veciam, a to k týmto veciam:
- Motorová kosačka zn. Husqvarna , typ R 145 SV, rok výroby 2009, kúpna cena 450, EUR
- Motorová píla zn. Husqvarna, typ 435, rok výroky 2010, kúpna cena 340,- EUR

Uvedené veci sú vlastníctvom prenajímateľa, ktorý ich prenecháva do nájmu nájomcovi s tým, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajaté veci v priebehu platnosti /po zániku tejto zmluvy.

II.
Doba trvania prenájmu

Prenájom medzi prenajímateľom a nájomcom sa dojednáva na čas od 01.12.2010 do 30.06.2011.

III.
Podmienky prenájmu

Prenajímateľ odovzdá nájomcovi hore uvedené veci do 30.11.2010.
Nájomca sa zaväzuje prevziať uvedené veci v dohodnutej lehote v stave uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí veci, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
Nájomca sa zaväzuje prenajaté veci riadne užívať v súlade s jej určením, inak prenajímateľ pri predaji veci nezodpovedá za vady veci, spôsobené užívaním veci v rozpore s jej určením.
Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté veci do prenájmu tretej osobe alebo ich zaťažiť.
Nájomca na svoje náklady hradí bežné opravy a údržbu.
Nájomca je povinný prenajímateľovi ihneď písomne oznámiť každú škodu alebo poruchu na prenajatých vecí, ktorú nie je možné odstrániť bežnou opravou a údržbou, najneskôr do 10. dňa po tom, keď uvedená skutočnosť bola nájomcom zistená.
Poistiť prenajaté veci proti všetkým rizikám počas trvania zmluvy na vlastné náklady je povinný nájomca/ prenajímateľ .

IV.
Splátky nájmu

Splátky nájomného je nájomca povinný platiť vo výške 30,- EUR za každý kalendárny mesiac trvania zmluvy, a to vždy do každého 15. dňa príslušného mesiaca.
Po dobu, keď nájomca nemohol veci používať pre vady, za ktoré zodpovedá prenajímateľ neplatí nájomca splátky nájomného. Táto doba musí byť zmluvnými stranami písomne potvrdená.

V.
Ukončenie doby nájmu pred kúpou prenajatej veci

Zmluva končí pred kúpou prenajatej veci:
a) dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou pre závažné porušenie povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.
c) zničením prenajatej veci
d) umrtím (zánikom) nájomcu alebo prenajímateľa

VI.
Prechod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k prenajatým hnuteľným veciam prechádza na nájomcu okamihom doručenia písomného oznámenia nájomcu prenajímateľovi, že uplatňuje svoje právo na kúpu prenajatej veci. Nájomca je oprávnený urobiť toto oznámenie najneskôr do 15 dní po skončení tejto zmluvy.

VII.
Iné dojednania

Právne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán z nich vyplývajúcich sa budú riadiť obchodným právom, pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté niečo iné.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy rozhodnú výlučne a s konečnou platnosťou príslušné okresné súdy.
Strany sa zaväzujú, že splnia bezodkladne aj rozhodcovský nález.

VIII.
Záverečné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy musia byť urobené písomne a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 exemplároch.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy alebo dodatky k tejto zmluve, ktoré sú takto označené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami s uvedením dátumu podpisu.

V Bratislave, dňa 20.11.2010

Miroslav Pekný
nájomca
Ján Vážny
prenajímateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa