Predloženie závetu po smrti zostavovateľa dedičom uvedenom v závete

Alternatívny názov: Podanie závetu u notára zo strany dediča uvedeného v závete

Popis: Nájdite si tu vzor predloženia resp. podania závetu po poručiteľovi, kde dedič uvedený v tomto závete posiela závet notárovi na ďalšie konanie

vložené: 6.apríla 2010 15:34
zobrazené: 7498

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Predloženie závetu po smrti zostavovateľa dedičom uvedeným v závete

Konanie o dedičstve po Jane Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Dozvedel som sa, že ste bol ako súdny komisár poverený uskutočnením potrebných úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní. Poručiteľka bola moja sestra. Do svojho závetu neuviedla našu sestru Máriu Miškovičovú, rod. Vážnu, bytom Račianska 5, 873 12 Bratislava.

Poručiteľka však zanechala závet zo dňa 11.11.2005 písaný vlastnou rukou, v ktorom za dediča všetkého svojho majetku ustanovila mňa. Tento závet zasielam v prílohe a očakávam, že budem pozvaný k ďalšiemu rokovaniu v konaní.

Vopred ďakujem.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Príloha:
Závet po zosnulej Jane Vážnej
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa